MITTESTATSIONAARNE ÕPE

ESF toetus

Projekt „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine

tasemekoolitusse Hiiumaal“

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestadtsionaarne õpe sai ESF rahastuse keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse.

Projekti eesmärk on täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende toetamine õpingutel. Võimalus on poolelijäänud koolitee lõpetada ja seeläbi suurendada edasiõppimise võimalusi. Lähtume elukestva õppe strateegiast, mis käsitleb õppimist eluviisina.

Projekti raames tõstame õppekvaliteeti, pakume õpilastele tugiteenuseid ja lisakursuseid, suurendame valikkursuste valikut tehes koostööd Hiiumaa Ametikooliga, korraldame õppereise väljaspoole Hiiumaad.

Selle projekti abil soovime anda paremat üldharidust mittestatsionaarses õppes, suurendada õpilaste valikuid, toetada edasisi õppimisvõimalusi, tõsta õpimotivatsiooni ja luua täiskasvanutele paremad tingimused ning võimalused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks ja eriala omandamiseks. Projekti kirjutades lähtusime elukestva õppe strateegiast, mis käsitleb õppimist kui eluviisi, kus õppimine baseerub kolmel väärtusel nagu vastutus, vajadused ja võimalused.

Projekti toetamise aeg: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekt on rahastatud summas 59 895

Projektil on viis väljundit:

  1. Õppijate leidmine ja kooli tagasi toomine.
  2. Õppimist toetavate tingimuste loomine
  3. Täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine
  4. Õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused
  5. Väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused

Vastuvõtt õppesse on avatud ja toimub jooksvalt läbi õppeaasta

2019/2020 toimub õppetöö esmaspäeviti kell 8:15 - 17:05.

Miks õppida mittestatsionaarses õppes Hiiumaal?

• Õpetajateks on oma eriala spetsialistid.

• Lapsehoiu võimalus.

• Gümnaasiumiharidus koos kutsega (Hiiumaa Ametikooli vastuvõt)

Avaldus kooli vastuvõtuks.

Õppimine restaureeritud Suuremõisa lossis, ööbimine mugavas õpilaskodus

Seminar "Õpi kogu elu"

Hiiumaa Gümnaasiumis algas sügisest uus Innove ja Euroopa Sotsiaalfondi toetuse kaudu rahastatud projekt „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse Hiiumaal”.

Õppijate leidmiseks korraldasime seminari ”Õpi kogu elu”. Eelnevalt saadi kokku töörühmaga, kuhu kuulusid Rajaleidja Keskuse, Töötukassa, Hiiumaa Arenduskeskuse, Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Hiiumaa Ametikooli, Hiiumaa TÕNi ja mittestatsionaarse õppevormi esindajad ning valla haridusjuht. Kõikidesse asutustesse jagati materjale seminari ja mittestatsionaarse õppe võimaluste kohta.

Seminar toimus 4. oktoobril, tervitussõnad ütlesid Hiiumaa Gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ning Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla. Hiiumaa Gümnaasiumi õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner tutvustas alanud projekti, selle eesmärke ja tegevusi.

Päev lõppes väga produktiivse aruteluga, saime palju häid ideid ja mõtteid koostööks ettevõtjate ning teiste osalejatega.

Koostöö Hiiumaa Ametikooliga

Hiiumaa Gümnaasium kavandab koostöös ametikooliga paindlikke õppevõimalusi kõigile vanuserühmadele.

Uuel õppeaastal ühildavad kaks kooli oma õppekorralduse nii, et soovijad saavad käia nii gümnaasiumis kui ametikoolis.

Ent uudne ei ole ainult õppekorraldus, vaid ka sisu. Ühisõppekavad luuakse kahe kooli ja tööandjate koostöös. Õppes saab olema tugev rõhk praktilistel oskustel. Tulevast sügisest pakume õpet kõikides ametikooli õppevaldkondades: traditsiooniline ehitus, aiandus, transporditeenused.

Kaugem eesmärk on rakendada sama mudelit ka gümnaasiumi statsionaarses osas. Kui praegu kujundavad Hiiumaa gümnaasiumi õppijad oma õppesuuna ise, valides meelepärased valik- ja vabaained peamiselt akadeemilisema suunitlusega kursuste seast, siis edaspidi lisanduvad valikusse ka ametialased kursused. Lõpetajal on võimalus omandada koos gümnaasiumi haridusega ametioskused.

10.-11. veebruar Saaremaal

Hiiumaa Gümnaasiumi direktor, õppejuht ja teised mittestatsionaarse õppega seotud inimesed käisid projekti raames Saaremaal koole külastamas. Esimesena külastasime Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumit, kus kohtusime gümnaasiumi töötajatega. Kooli direktor Ly Kallas andis ülevaate kooli ajaloost, struktuurist ja õppetöö toimumisest. Selgus, et koolis on üle 200 õpilase ja õppijaid on alates 7. klassist. Tegime ringreisi koolimajas. Vestlusringis rääkisime probleemidest koolides ja püüdsime leida nendele lahendusi.

Külastasime ka Kuressaare Ametikooli, kohtusime juhtõpetajate ja direktoriga, kes andis ülevaate koolis õpitavast. Juhtõpetajad andsid ülevaate oma erialagruppide õppekavadest. Otsiti ühiseid koostöövõimalusi Hiiumaa Gümnaasiumi ja Kuressaare Ametikooli vahel.

Reisi tulemusena saime juurde palju uusi ideid ja teadmisi õppetöö paremaks korraldamiseks.

Õppereis Tartu-Viljandi-Pärnu

12. märtsi varahommikul startis Hiiumaa Gümnaasiumi mittesatsionaarne õpe oma kevadisele tuulutusreisile. Ette sai võetud suurelt: Hiiumaa-Tartu-Viljandi-Pärnu-Hiiumaa ringreis. Sinna jagus kõike - nii haridust, kui kultuuri. Esimesena seati sammud ERMi, kus nauditi lõunat ja kohaliku giidiga ringkäiku. Lisaks käidi tutvumas tulevikuvõimalistega Tartu Kutsehariduskeskuses, kus ka lahkesti kutsehariduskeskuse hotellis reisisellidele nii öömaja, kui hommikusööki pakuti. Õhtul uudistati Tartu peal erinevaid kultuuriprogramme ja ostukeskusi.

13. märtsil algas hommik taas varakult. Suund võeti Viljandisse. Sihiks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, kus uudistati nii muusika-, Vilma, kui ka peamaja. Suheldi seal õppivate noorte ja õppejõududega ning heideti pilk erinevatele erialadele. Viimaks aga keeras buss oma nina Pärnu poole. Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse, kus kinnitati keha ning piiluti nende kooli põnevamatesse klassidesse. Osades klassides käis kibe töö, mida oma silmaga kaeda sai. Seejärel sõideti juba kodusaarele tagasi.

Oli edukas ja värskendav reis, mille abil ehk nii mõnelgi noorel pisut kergem tulevikuplaane teha.

Kevad 2019

Lisaks parematele õppetingimustele oleme välja töötanud tugitegevused õppes püsimiseks ning õpingute lõpetamise toetamiseks.

Ühiste tegevuste kaudu oleme saanud ühtseks meeskonnaks ja loonud uusi traditsioone. Kevadel lõpetas mittestatsionaarses õppes 8 tublit õppijat.

Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega, pühendumist, motiveerivat keskkonda ja oskust jagada ennast mitmete kohustuste ning elurollide vahel. Elukestvas õppes osalemiseks ja ka püsimiseks on vaja tugevat õpimotivatsiooni ning loomulikku uudishimu.

Hiiumaa Gümnaasium pakub õpikeskkonda, milles osalevad motiveeritud õppijad ja õpetajad, mis on nauditav ning kasvatab soovi õppida, areneda, kogeda. Usume, et õige õpihoiaku kujundamine ja sõbralike tingimuste loomine annab soovijale tõuke edasiseks enesearenguks. Põnev õpiprotsess kasvatab õppimis- ja kogemissoovi veelgi.


Tule õppima!


Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe 2019. a vilistlane Grete Olev on öelnud:

“ Mõeldes, mida Hiiumaa Gümnaasiumis õppimine mulle andnud on, jääb sõnadest ilmselgelt puudu. Kool annab eelkõige haridust ja teadmisi, kuid lisaks on olnud tohutul hulgal võimalusi olla kaasatud projektidesse. Minu puhul on vaata, et olulisemgi see hea soe peretunne. Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse tulemine on minus eelkõige muutnud mõtlemist. Mõtlemist just selles osas, et MS õpe ehk kaugõpe on reaalne alternatiiv üldhariduskoolide ja kutsekoolide kõrval. Mulle on öeldud kunagi, et Hiiumaal elamine on privileeg. Armastan mõelda, et ka õppimine!”


Õppereis Tallinna

Oktoobris toimus õppereis Tallinna muuseumitesse, teatrisse ja koolidesse.

Külastasime Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseumit, Lennusadamat ja Draamateatrit.

Meid võttis vastu Tallinna Ehituskooli kommunikatsioonijuht Liisi Tomingas koos kolme Hiiumaalt pärit õpilasega, kes tegid meile esitluse kooli ajaloost ja pakutavatest erialadest ning erinevatest praktika- ja õppevõimalusest. Peale seda tehti ringkäik koolimajas, kus näidati meile palju avaraid, kaasaegse sisustuse ja vahenditega õppeklasse ning tööruume. Saime teada, et koolis õpib palju Hiiumaalt pärit inimesi.

Järgmisena külastasime Eesti Kunstiakadeemiat. EKA turundusspetsialisti Ronja Soopani ja kommunikatsioonispetsialisti Mart Vainrega andsid meile kiire ülevaate akadeemia ajaloost ja pakutavates erialadest. Meid viidi läbi erinevate EKA hoonete, lasti piiluda veidi õppeklassidesse ja saime ka katuseterrassil, kus avanes ilus vaade Tallinna linnale, grupipilte teha.

Kokkuvõttes võib öelda, et õppereis oli väga huvitav ja informatiivne. Saime palju teadmisi filmiajaloost ning Eesti merenduse ajaloost. Samuti said kaasas olevad õpilased infot edasiõppimisvõimaluste kohta Tallinna Ehituskoolis ja Eesti Kunstiakadeemias.