TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL RELATIONS INITIATIVE

פלטפורמת המידע לטכנולוגיה ויחסים בינלאומיים הינה מיזם אקדמי העוסקת בבחינת הפעילות האקדמית והפרקטית בתחומי המחקר שנבחרו. המיזם החל את פעילותו בתחילת 2015. מטרת המיזם להרחיב את הידע האמפירי הקיים בתחום הטכנולוגיה והיחסים הבינלאומיים. תחומים דינמיים דוגמת טכנולוגיה מחייבים חשיפה רחבה ככל האפשר של המחקר התיאורטי למתרחש בשטח על מנת למנוע פערים. בעזרת ראיונות שטח מובנים יבנו מאגרי מידע על מנת לממש את מטרת המחקר.

בנוסף המיזם פועל להציג ידע בתחום הטכנולוגיה ויחסים בינלאומיים על ידי פרסום ראיונות נבחרים מתוך מאגרי המידע. ראיונות אלו בוצעו עם חוקרים מובילים בתחומם, חוקרים בתחילת דרכם ואנשי פרקטיקה. בעזרת ראיונות וחילופי מידע שהתקיימו עם חוקרים ואנשי פרקטיקה מוצגות זוויות שונות ומגוון דעות על טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים.

מטרת פרסום המידע היא, בין השאר, להרחיב את החשיפה לנושאים בהם עוסק המחקר כיום ולהציג את רוחב היריעה והמורכבות של היחסים הבינלאומיים, הטכנולוגיה והאינטראקציות בינהם. אנו תקווה שהמיזם יסייע לשיתופי פעולה בין חוקרים ויקרב קהילות נוספות לתחום מעניין ומיוחד זה.

Untitled document