Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school

Onze school is een katholieke school


Onze school wil naar buiten treden als een katholieke school. Dat betekent dat wij ons in het dagelijks bezig zijn met kinderen laten inspireren door de persoon en de boodschap van Jezus Christus.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven wij voorrang aan waarden als:

Daarom:

Eucharistievieringen:

Er worden een aantal eucharistievieringen voorzien voor al de leerlingen van de lagere school. Die vieringen gaan door in de hoofdkerk.

Animatie rond acties van derden:

Het is mogelijk dat wij een actie opzetten ten voordele van derden. Wij beperken die acties tot één per schooljaar. Mogelijkheden: PMK, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Damiaanactie, …

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van andersgelovigen. Maar vanuit onze eigenheid verwachten wij een loyale houding t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding in de school.


De school als leergemeenschap vanuit een brede zorg

Een school wil de kinderen iets leren, iets bijbrengen. Belangrijk daarbij is dat wij oog hebben voor de totale ontwikkeling van het kind: wij streven naar een harmonische ontwikkeling van het hoofd (verstandelijke ontwikkeling), het hart (gevoelsontwikkeling), en de handen (psycho-motorische ontwikkeling).

Daarom is onze opvoeding gericht op:

Wij willen de kinderen omringen met brede zorg. Die zorg heeft twee dimensies.

De gewone zorgvragen van alle kinderen: ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij hebben daarvoor een zorgteam: klasleraar, taakleraar, zorgcoördinator, directeur.

Bijzondere zorgvragen: daarvoor werken wij samen met ouders, CLB, gespecialiseerde centra, …


Onze school als leefgemeenschap en als organisatie

Onze school wordt gedragen door een team van verantwoordelijke en gemotiveerde leraren onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

Wij streven naar een hechte school- en klasgemeenschap, met respect voor elk kind en iedere leraar.

Daarom vinden wij het zo belangrijk:

Wij willen, in samenwerking met de kinderen en de ouders, erop toezien dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, hun voorkomen of hun thuissituatie, aanvaard worden in onze school.