HHS ACT 30+ Club

30+ COMPOSITE:

Ashton McCullar

30 + Math:

30+ English:

Jenna Brown

Ashton McCullar

30+ Reading:

Roby Ellis

Logan Porter

Ashton McCullar

Emily Miller


30+ Science:


Click the ACT logo to register to take the next test!