TRA CỨU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 10/2022

1) Sinh viên nhập Mã số SV để xem kết quả tốt nghiệp (lưu ý: với những sinh viên K40 trở về trước nhập thêm chữ K vào đầu mã số SV); Đối với sinh viên song ngành nhập thêm ngành học để tra cứu ngành khác.

2) Những trường hợp:

  • NỢ HỌC PHÍ, các bạn liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.205), điện thoại: (028) 38352020 số máy lẻ 140, email: hocphi@hcmue.edu.vn để được giải quyết.

  • ĐIỂM GIỮA KỲ, CUỐI KỲ, CHUYỂN ĐIỂM liên hệ KHOA/ phòng Khảo thí và ĐBCL (A.206), (028) 38352020 số máy lẻ 147, email: phongkhaothi@hcmue.edu.vn để được giải đáp.

  • NỢ HỒ SƠ SINH VIÊN hoặc SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN (Họ và tên; Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, Quốc tịch,...) liên hệ phòng CTCT-HSSV (A.110), điện thoại: (028) 38352020 số máy lẻ 127, 128, Email: phongctct@hcmue.edu.vn để được giải quyết.