Základní legislativa školení

Na této stránce jsou základní podklady pro člena JSDH 

ODKAZ  na učebnu SDH Květnice


Odkaz na test , který si můžete vyzkoušet na tomto odkazu , nebo na této stránce.

TEST https://forms.gle/H9uzY4rrRpMKJWwa8


Formulář lékařské prohlídky

Formulář pro zdarvotní prohlídku Člena JSDH  odkaz na stránku HZSCR kde je formulář ke stažerní , přímí odkaz na formulář ZDE


Volné termíny šklení 


Volné termíny školení v Hasičské škole v Bílích Poličanech škola    

Níže uvedené odkazy slouží jako podklad pro Základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek

Podklady ke školení Základního kurzu Hasiče


Pro odkaz na stánky se školením klikněte ZDE


Podklady ke školení soubor ke stažení


Podklady ke školení odkaz na stránky

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  Česká asociace hasičských důstojníků z.s. 

Souhrn metodických  předpisů  http://metodika.cahd.cz/

Odkaz na zákon 133/1985 - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133

Odkaz na vyhlášku  247/2001 - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-247

Výukové filmy Hasiči  - https://www.hzscr.cz/vyukove-filmy.aspx


LegislativaS B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník:  2014


V Praze dne 27. ledna 2014Částka: 3    


O B S A H :Část I.


3.

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 27.1.2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků


Část II.


Oprava tiskové chyby

Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky


3

POKYN

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 27. ledna 2014,

k  odborné přípravě a odborné způsobilosti

členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“) se stanoví:

Čl. 1

Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek

(1) Členové dobrovolných jednotek mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy 1).

(2) V souladu s právním předpisem se musí každý člen dobrovolné jednotky zúčastnit

a úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin 2), nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky. Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.

(3) Za základní odbornou přípravu člena dobrovolné jednotky odpovídá velitel dobrovolné jednotky, organizuje ji 3), u člena své dobrovolné jednotky organizuje její ověření a vede o ní dokumentaci 4). Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky se zpravidla provádí

u této jednotky.

(4) Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky nebo její část může být prováděna hromadně pro více členů z různých dobrovolných jednotek také ve vzdělávacím zařízení MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo vzdělávacího zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany 5), pokud bylo k provádění základní odborné přípravy nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr takto prováděné základní odborné přípravě člena dobrovolné jednotky se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování se pro potřeby jejího ověření

u dobrovolné jednotky vydá potvrzení o jejím absolvování.

(5) Hasiči určenému k používání izolačního vzduchového dýchacího přístroje 6) se základní odborná příprava prodlužuje o absolvování specializačního kurzu „Nositel dýchací techniky“.

Čl. 2

Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek

(1) Členové dobrovolných jednotek jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy 7), kterou organizují velitelé dobrovolných jednotek a vedou o ní dokumentaci 8).

(2) Velitel dobrovolné jednotky stanovuje témata pravidelné odborné přípravy na výcvikový rok dobrovolné jednotky. Při tom vychází z předurčenosti jednotky k záchranným pracím nebo k ochraně obyvatelstva, z normy znalostí hasičů 9) a rovněž z témat pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na příslušný kalendářní rok, které vydává MV-GŘ HZS ČR. Pravidelná odborná příprava člena dobrovolné jednotky v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin.

(3) U jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III se doporučuje v rozsahu minimálně

40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek tuto přípravu vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje, zejména těch, v jejichž zásahovém obvodu je jednotka SDH obce dislokována, a to formou stáže členů nebo celé jednotky SDH obce. Obsahem stáže může být také jejich účast na zásahu jednotky HZS kraje u mimořádné události.

(4) Další podrobnosti o pravidelné odborné přípravě dobrovolných jednotek, včetně pravidelné odborné přípravy dobrovolných jednotek předurčených k záchranným pracím stanoví zvláštní předpis 10).

Čl. 3

Odborná příprava a odborná způsobilost

strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek

(1) Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí 11). Odbornou způsobilost prokazují při ustanovení do funkce, nejpozději však do 1 roku od ustanovení do funkce, zkouškou odborné způsobilosti s platností na 5 let od data vykonání zkoušky.

(2) Územně příslušný HZS kraje vydává úspěšným absolventům zkoušky o odborné způsobilosti osvědčení o odborné způsobilosti v souladu s článkem 7 tohoto pokynu.

(3) Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek je vždy zakončena zkouškou odborné způsobilosti a po jejím úspěšném absolvování se absolventu vydává osvědčení o odborné způsobilosti nebo se stávající osvědčení o odborné způsobilosti prodlužuje o 5 let. Odborná příprava se člení na:

a) odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti (dále jen „odborná příprava k získání způsobilosti“),

b) odbornou přípravu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „odborná příprava k prodloužení způsobilosti“).

(4) Odborná příprava k získání způsobilosti se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních určených MV-GŘ HZS ČR v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR.

(5) Odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti organizuje a provádí HZS kraje v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR 12).

(6) Odborná příprava k získání způsobilosti nebo její část může být také provedena ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr takto prováděné přípravy k získání odborné způsobilosti se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování, se pro potřeby vydání osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává dobrovolné jednotce místně příslušný HZS kraje, vydá potvrzení o jejím absolvování.

(7) Obec nebo podnik, který dobrovolnou jednotku zřizuje, zajišťuje ve spolupráci s velitelem dobrovolné jednotky účast strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek na odborné přípravě k získání způsobilosti nebo prodloužení způsobilosti.

(8) K zabezpečení odborné přípravy k získání a prodloužení způsobilosti HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných jednotek“ (dále jen „plán“) na každý kalendářní rok, v němž stanoví termíny a místo konání jednotlivých druhů příprav.

(9) Do plánu je možno zahrnout i termíny pravidelné a základní odborné přípravy dobrovolných jednotek organizované HZS kraje v podobě specializačních kurzů pro členy nebo instrukčně metodických zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro vybrané funkce, dále termíny taktických nebo prověřovacích cvičení atd.

Čl. 4

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti

(1) Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo

v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami určené části kurzu

V-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev

a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev

a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení

o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti

v rozsahu dle písmene a).

(2) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo

v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(3) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(4) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

Funkce


Odborná příprava

k získání způsobilosti


Odborná příprava

k prodloužení způsobilosti

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

40 hodin


8 hodin minimálně

3 krát v průběhu pěti let nebo znovu 40 hodin po pěti letech


Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

40 hodin


16 hodin po pěti letech


Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS

16 hodin


16 hodin po pěti letech


Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS

8 hodin


8 hodin po pěti letech


Čl. 5

Specializační kurzy

(1) Vybrané funkce v dobrovolných jednotkách a velitelem dobrovolné jednotky určení členové vykonávající speciální činnosti v dobrovolných jednotkách, musí absolvovat v rámci odborné přípravy specializační kurzy zakončené ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. Jsou jimi zejména tyto funkce a specializační kurzy:

a) technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky; absolvují technici dobrovolné jednotky v kurzu „TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO“ v rozsahu

16 hodin,

b) nositel dýchací techniky; absolvují určení členové dobrovolné jednotky v kurzu „NDT – nositelů dýchací techniky“ v rozsahu 16 hodin. V rámci pravidelné odborné přípravy procvičí použití izolačních vzduchových dýchacích přístrojů nejméně jedenkrát za tři měsíce,

c) technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce; absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce v kurzu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ v rozsahu 16 hodin,

d) základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin,

e) obsluhovatel motorové pily v jednotce PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Obsluhovatele motorových pil v jednotce PO“ v rozsahu 66 hodin,

f) práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin,

g) člen jednotky SDH obce, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách zabezpečující odbornou úroveň připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce v kurzu „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, který je doplněn kurzem uvedeným pod písmenem d) v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této jednotky.

(2) Specializační kurzy se provádí podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR a uskutečňují se ve vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku.

(3) Členové dobrovolné jednotky mohou absolvovat i v tomto pokynu dále nespecifikované specializační kurzy organizované MV-GŘ HZS ČR, pokud jsou tyto kurzy dle osnov určeny také pro dobrovolné jednotky nebo dle potřeby a požadavků na obsluhu vybraných věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky.


Čl. 6

Pravidelná odborná příprava a odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek, kteří vykonávají službu v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

(1) Členové dobrovolných jednotek vykonávající službu v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, přičemž rozsah jeho pracovního úvazku nesmí být menší jak 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na požární ochranu (dále jen „zaměstnání“), se pro získání odborné způsobilosti v souladu s právním předpisem 13) zúčastňují odborné přípravy, která je odlišná od odborné přípravy členů vykonávajících službu v dobrovolné jednotce dobrovolně.

(2) Odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek, kteří vykonávají službu v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání, se řídí zvláštními předpisy 14).

Čl. 7

Organizace zkoušky pro ověřování odborné způsobilosti

strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek

(1) Způsob provedení zkoušky o odborné způsobilosti, vystavení osvědčení o odborné způsobilosti nebo odebrání odborné způsobilosti se řídí vyhláškou 15).

(2) V souladu s § 35 odst. 3 vyhlášky se ověřování odborné způsobilosti provádí nejméně před tříčlennou komisí, kterou jmenuje ředitel HZS kraje. O průběhu zkoušky odborné způsobilosti a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz příloha č. 2 tohoto pokynu). Osvědčení o odborné způsobilosti 16) se vydává s platností na dobu pěti let. Počet komisí

k ověřování odborné způsobilosti a jejich působnost je v kompetenci ředitele HZS kraje.

(3) Zkouška k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se považuje za úspěšnou, jestliže zkoušený strojník, velitel družstva nebo velitel dobrovolné jednotky byl ze všech částí zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“.

(4) Pokud strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek při ověřování odborné způsobilosti neuspěli, podrobí se novému ověření odborné způsobilosti (z té části zkoušky,

z které neuspěli) nejpozději do tří měsíců. Po tuto dobu platnost vydaného osvědčení

o odborné způsobilosti nezaniká. Podrobit se ověření odborné způsobilosti lze v této lhůtě jen jedenkrát.

(5) Ředitel HZS kraje zodpovídá za vedení dokumentace o prováděné odborné přípravě k získání nebo prodloužení způsobilosti a dokumentace o zkoušce odborné způsobilosti.

(6) Dokumentaci o odborné přípravě k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti tvoří:

a) záznam o účasti na odborné přípravě,

b) protokol o zkoušce odborné způsobilosti,

c) evidence vydaných osvědčení odborné způsobilosti.

(7) Ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek se provádí ověřením teoretických znalostí:

a) ústní odpovědí na tři otázky nebo

b) písemně, a to formou testu nebo samostatně zpracované práce; v případě testu musí být zodpovězeno správně alespoň 80 % otázek.

(8) Tam, kde to stanoví učební osnovy, se ověřování odborné způsobilosti provádí též formou praktické zkoušky.

(9) Ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce strojník, velitel družstva a velitel dobrovolné jednotky se nepodrobují absolventi středních a vyšších škol požární ochrany nebo absolventi vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra, pokud od ukončení jejich studia neuplynula doba delší než pět let 17).

(10) Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva nebo funkce vyšší, jsou současně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva a velitel dobrovolné jednotky. Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník nebo technik strojní služby, jsou současně odborné způsobilí pro výkon funkce strojník dobrovolné jednotky 18).

(11) HZS kraje, který vydává osvědčení o odborné způsobilosti nebo prodlužuje jeho platnost, může osvědčení o odborné způsobilosti odejmout, vykazuje-li odborně způsobilá osoba ve své činnosti závažné nedostatky 19).

Čl. 8

Ověřování odborných znalostí

(1) Ověřování odborných znalostí ve specializačních kurzech se provádí ověřením těchto znalostí ústně nebo formou testu nebo praktickou zkouškou tam, kde to stanoví osnovy kurzu.

(2) Ověřování odborných znalostí ve specializačních kurzech se provádí nejméně před tříčlennou komisí; o ověření odborných znalostí a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz vzor v příloze č. 2 tohoto pokynu).

(3) O absolvování odborné přípravy podle čl. 1 odst. 4, čl. 3 odst. 6 a čl. 5 se vydá potvrzení (viz vzor v příloze č. 3 tohoto pokynu).

Čl. 9

Společná a přechodná ustanovení

(1) Ředitel HZS kraje seznámí s tímto pokynem dobrovolné jednotky v kraji nejpozději do tří měsíců od jeho účinnosti.

(2) Odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek získaná před účinností tohoto pokynu splňuje požadavek na odbornou způsobilost podle tohoto pokynu.

(3) Aktuální osnovy kurzů pro členy dobrovolných jednotek jsou uvedeny na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR v sekci Jednotky PO ® Odborná příprava.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků,

b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2005, kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků,

c) oznámení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra čá. 36/2003 ze dne 7. srpna 2003 a čá. 38/2005 ze dne 25. října 2005 včetně uveřejněných osnov kurzů.

Čl. 11

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-160296-1/PO-IZS-2013

Generální ředitel HZS ČR

brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

MV-generální ředitelství HZS ČR

Organizace požární ochrany

https://www.hzscr.cz/soubor/prezentace-organizace-pozarn-ppt.aspx


25

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 8. června 2009,

kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí

a SDH podnikůVýkon služby členů jednotky SDH obce

(10) Na výkon služby v jednotce SDH obce, členy vykonávající službu v jednotce jako svoje

zaměstnání se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů a ustanovení zvláštního

pokynu74.

(11) V místě dislokace jednotky plní člen jednotky úkoly v organizačním řízení související se

zabezpečením akceschopnosti jednotky zejména při

a) údržbě požární techniky a věcných prostředků podle potřeby zajištění akceschopnosti

jednotky,

b) pravidelné odborné přípravě v jednotce,

c) účasti na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení

o odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka nebo velitele družstva nebo

velitele jednotky.

(12) Člen jednotky při výkonu služby

a) je způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, zdravotní, fyzická zdatnost),

b) je způsobilý pro používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu

protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni, je-li pro uvedené činnosti předurčen,

dále pro provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana, žebříky

apod.),

c) musí být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky75, je-li

pro její používání předurčen,

72 § 20 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

73 § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 247/2001 Sb.

74 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 50/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování

členů jednotek SDH vybraných obcí

75 § 8 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009 Strana 2 1

d) dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používá přidělené ochranné

pracovní prostředky,

e) využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární

techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,

f) nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro

činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které

mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit jeho zdraví

(např. náramky, řetězy, náušnice)76,

g) je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového

provozu.

(13) Velitel družstva

a) je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky,

b) řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu jednotky, pokud vykonává

službu podle plánu výkonu služby,

c) mimo povinností člena jednotky plní následující úkoly

1. řídí činnost členů družstva jednotky v operačním řízení77 a po dohodě s velitelem

jednotky i v organizačním řízení,

2. zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jeho zastupování určen,

3. ve spolupráci s velitelem jednotky vede výkaz služby členů jednotky,

4. podílí se na odborné přípravě členů jednotky.

(14) Strojník (resp. řidič), mimo povinností člena jednotky,

a) odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu,

b) vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených technických prostředků

(výkaz jízd, spotřeba PHM, evidence zásob PHM atd.).

(15) Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů v jednotce člena

jednotky (dále jen „technik“) v případě

a) speciálních služeb (strojní, chemické, spojové a informační, technické),

b) úseku ochrany obyvatelstva, zvláště pokud je jednotka pro uvedenou činnost

předurčena.

Podrobnosti o úkolech jednotek SDH obcí při ochraně obyvatelstva

(16) HZS kraje ve spolupráci s obcemi provede na základě havarijních plánů a předpokladu

vzniku mimořádných událostí analýzu potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva

jednotkami z pohledu

a) jednotky plnící obecné úkoly pro ochranu obyvatelstva, zejména pro potřeby svého

zřizovatele – místní působnost. Jde o jednotky kategorií JPO II, JPO III a JPO V,

popř. jednotky SDH obcí nezařazené do systému plošného pokrytí. Každá jednotka

plní stanovené úkoly s ohledem na nebezpečí na daném území pomocí dostupných

prostředků. Jednotky plní úkoly na území svého zřizovatele nebo na smluvně

pokrytém území v případě, že se jedná o společnou jednotku. Plnění výše uvedených

úkolů provádí jednotka na základě pokynů velitele zásahu, operačního a

informačního střediska HZS kraje, popřípadě starosty obce. Odborná příprava na

uvedené úkoly je organizována tak, že do odborné přípravy velitelů jednotek je

76 § 25 písm. e) vyhlášky č. 247/2001 Sb.

77 § 10 až § 17 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009 Strana 2 2

zařazena teoretická a praktická část z problematiky ochrany obyvatelstva. Úkolem

velitelů jednotek je získané znalosti zapracovat do pravidelné odborné přípravy

členů,

b) předurčené jednotky plnící speciální úkoly pro ochranu obyvatelstva s územní

působností. Předurčené jednotky zajišťují plnění speciálních úkolů vyvolaných

specifickými riziky (povodňový plán, havarijní plán) i mimo území svého

zřizovatele. Předurčenost pro ochranu obyvatelstva na daném teritoriu se stanovuje

na základě provedené analýzy daného území ve vazbě na havarijní plán kraje a je

uvedeno v plošném pokrytí území kraje. Jednotky jsou povolávány prostřednictvím

příslušných operačních a informačních středisek HZS kraje. Je žádoucí, aby byly

tyto jednotky vybaveny minimálně dopravním automobilem a dalším technickým

vybavením potřebným k plnění předurčené činnosti. Jednotky plní úkoly i

technickými prostředky, které jim k plnění úkolů ochrany obyvatelstva zapůjčí HZS

ČR nebo jiný subjekt. Pravidelná odborná příprava zpravidla probíhá tak, že se

předurčené jednotky zúčastní taktického cvičení nebo jiné formy odborné přípravy,

kterou organizuje HZS kraje.

(17) Obecné úkoly jednotek SDH obcí při záchranných pracích a pro ochranu obyvatelstva

jsou následující

a) záchranné a likvidační práce, zejména

1. technická pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí,

2. protipovodňová ochrana v obci,

3. čerpání vody,

4. pomoc při pátrání a vyhledávání osob,

pro plnění těchto úkolů členové jednotky znají

- základní pravidla bezpečnosti při pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou,

- základní pravidla bezpečnosti při pohybu v sutinách, rozpoznají základní

nebezpečí, umí vyznačit nebezpečný prostor (označení páskou apod.) a jsou

schopni provádět dle pokynů základní ženijní práce a odstraňování stavebních

sutin,

- základní zásady hygieny při práci s biologickými a nebezpečnými látkami,

- základní zásady zabezpečení stavebních konstrukcí budov (nosná část a plášť

střech) narušených větrem a krupobitím,

- základní činnosti při odstraňování polomů a vývratů,

- místa v katastru své obce, ve kterých hrozí nebezpečí vzniku povodně, záplavová

území vodních toků, náplavová místa a místa soustředění vody při přívalových

deštích a rychlém tání sněhu,

jednotka je schopna

- ve spolupráci s povodňovými orgány zajišťovat hlásnou povodňovou službu

v případě, že územím obce protéká vodní tok,

- odstraňovat malé překážky z vodního toku pro zlepšení průtoku vodního toku

v obci,

- zajistit objekt proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků (pytle

s pískem, fólie apod.),

- provést a organizovat výstavbu protipovodňových hrází,

- podílet se na odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech

(čerpání vody, odstraňování naplavenin apod.),

- poskytnout první předlékařskou laickou pomoc v rozsahu laické resuscitace,

stabilizace, zastavení krvácení, ošetření popálenin a omrzlin;

b) podíl na evakuaci obyvatel; členové jednotky znají

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009 Strana 2 3

1. obsah evakuačního zavazadla,

2. místa soustředění obyvatel v obci při evakuaci, popřípadě je umí zvolit,

3. obsluhu evakuačního střediska (označení, evidence osob, poskytování základních

informací); dle možností má jednotka přehled o osobách se zdravotním postižením

a je schopna zajistit jejich evakuaci,

4. plán transportu evakuovaných osob a zvířat z obce;

c) podíl na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek nebo jiných

nebezpečných územní; členové jednotky znají

1. základní zásady činností při úniku nebo nálezu nebezpečné látky nebo předmětu,

2. nebezpečí pro obyvatelstvo, stanoví nebezpečnou nebo vnější zónu,

3. improvizované (nouzové) ochranné prostředky a umí předat základní informace o

nebezpečných látkách, popř. jiných nebezpečích nesouvisející s nebezpečnými

látkami, např. při povodních, sesuvech půdy, nákazy apod.;

d) podíl na varování obyvatelstva; členové jednotky

1. znají způsob a místo odkud se standardním způsobem provádí varování a

informování obyvatelstva, umí obsluhovat toto zařízení a zná jeho dosah v obci,

2. jsou schopni předat informaci o hrozícím nebezpečí a následných režimových

opatřeních,

3. provádí varování obyvatelstva (osobním kontaktem, mobilním rozhlasovým

zařízením apod..) v místech, kde není zajištěno varování standardním způsobem;

e) podíl na dekontaminaci obyvatel nebo majetku, členové jednotky

1. znají organizaci místa pro provádění dekontaminace obyvatelstva,

2. jsou schopni provádět vybrané činnosti mimo nebezpečnou zónu při provádění

dekontaminace obyvatel (výdej náhradních oděvů apod.),

3. jsou schopni zahájit dekontaminaci techniky a terénu s využitím improvizovaných

prostředků a se zřetelem na nebezpečí a potřebné ochranné prostředky;

f) podíl na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové

přežití; jde zejména o podíl na zajišťování

1. nouzového přežití obyvatelstva,

2. humanitární pomoci obyvatelstvu a psychosociální pomoci postiženému

obyvatelstvu,

3. předlékařské laické zdravotnické pomoci,

4. laické posttraumatické péče o postižené,

5. technické pomoci v oblasti infrastruktury pro:

-  nouzové zásobování energií,

-  nouzové osvětlení,

-  nouzové zásobování vodou,

jednotka je schopna

- zřídit provizorní místo pro soustředění osob (do 30 osob) a zajistit péči o ně po

dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo strava) s využitím objektů v obci,

- odhadnout potřeby pro zásobování obyvatel a humanitární pomoc,

- podílet se na informování obyvatelstva o nebezpečích vyplývajících z výpadku

dodávky plynu nebo elektrické energie,

- zřídit a obsluhovat místo pro výdej užitkové vody.

(18) Speciální úkoly předurčených jednotek v záchranných pracích a v ochraně obyvatelstva

jsou následující

a) záchranné a likvidační práce; zejména

1. záchranné práce při dopravních nehodách – předurčenost „C“,

2. záchranné práce při haváriích nebezpečných látek – základní jednotka „Z“,

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009 Strana 2 4

3. technická pomoc při odstraňování následků mimořádné události

-  vyprošťování osob a zvířat z trosek nebo nedostupných míst,

-  transport raněných z místa mimořádné události do shromaždiště a třídění

raněných,

-  provizorní stabilizace trosek a stavebních konstrukcí,

-  pomocné práce u speciální techniky (např. vazači),

-  zajišťování pomocných prací při odstraňování následků povodní, vichřic,

polomů apod.,

4. protipovodňovou ochranu a povodňové záchranné práce

-  záchrana osob z vody, evakuace osob a zvířat pomocí plavidel,

-  pomoc při distribuci humanitární pomoci osobám a zvířatům,

-  výstavba protipovodňových hrází,

-  hlásná a hlídková služba při povodních,

-  odstraňování nebezpečných naplavenin a ledových jevů,

-  zajišťování objektů proti vniknutí vody,

-  pomocné práce při odvodňovacích pracích;

b) podíl na evakuaci obyvatel

-  umí zvolit místo pro soustředění evakuovaných osob a umí jej organizovat

a obsluhovat,

-  dovede zabezpečit obsluhu samostatného evakuačního střediska (označení,

evidence osob, poskytování základních informací),

-  členové znají základní zásady pro manipulaci se zvířaty spojené s evakuací

obyvatel;

c) podíl na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek; členové jednotky

-  umějí používat speciální ochranné prostředky a detekční prostředky ve svém

vybavení pro práci v nebezpečné zóně;

d) podíl na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, zejména

-  organizace místa pro dekontaminaci obyvatelstva (50 a více osob),

-  výdej náhradních oděvů a ochranných pomůcek,

-  dekontaminace techniky pomocí rámů a kartáčů,

-  dekontaminace zasahujících jednotek nebo složek IZS;

e) podíl na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho

nouzové přežití, zejména

-  stavba stanů pro nouzové přežití obyvatel (do 50 osob) včetně zajištění jejich

osvětlení a vytápění nebo pomoc při budování a obsluze základny humanitární

pomoci,

-  obsluha kontejneru pro nouzové ubytování,

-  budování sociálních zařízení pro evakuované osoby,

-  dovoz a výdej stravy,

-  výdej náhradních oděvů,

-  pomoc při zajištění stravy v nouzových podmínkách,

-  evidence nouzově ubytovaných osob.