Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen on todettu olevan aivan keskeisin prosessi koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten opettajien toiminnassa. Ennen kaikkea henkilökohtaistaminen on kuitenkin opiskelijan asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista osaamisen kehittymiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää pedagogista työtä. Henkilökohtaistamisessa korostuvat työelämän ja tutkintojen tunteminen, kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen, suunnittelutaidot sekä yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kesken.

Tässä osiossa perehdytään henkilökohtaistamiseen edellämainitujen näkökulmien kautta. Osio rakentuu seuraavasti:

Etusivulla on kuvattu opettajan tai ohjaushenkilöstön osaamistavoitteet, jotka liittyvät henkilökohtaistamiseen. Lisäksi on kuvattu se, minkälaisiin erilaisiin koulutuksen järjestäjän ohjeistuksiin tulee tutustua ja miten omaa osaamistaan voi arvioida ja sen pohjalta tehdä omaa kehittämissuunnitelmaansa henkilökohtaistamiseen liittyen.

Yleistä henkilökohtaistamisesta -välilehdeltä löytyy lainsäädäntö ja muut henkilökohtaistamista ohjaavat keskeiset asiakirjat sekä kuvaus, mistä henkilökohtaistamisessa on kyse.

Hoksaajan taito -välilehdellä on suunniteltu koulutuskokonaisuus, jonka avulla pystyy kehittymään HOKSAAJANA / kehittämään taitojaan HOKSAAJANA ja osoittamaan osaamistaan HOKSAAJANA.

Henkilökohtaistaminen ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisena tarkoittaa sitä, että hän osaa:

 • ohjata opiskelijaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • hyödyntää ja noudattaa tutkinnon perusteita opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • suunnitella, organisoida, ohjata ja seurata opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumista
 • suunnitella osaamisen hankkimisen yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa
 • suunnitella ja organisoida opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin osana henkilökohtaistamisprosessia
 • huomioida uraohjauksen merkityksen osana henkilökohtaistamista

Henkilökohtaistaminen toteutuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opiskelijaa osallistavasti moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kertaa/selvitä

 • HOKSaajan työnkuva ja työtehtävät (organisaation toimintaohje tmv.)
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?
 • Henkilökohtaistamisen prosessin kuvaus (oman organisaation tai OKM:n)
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?
 • Oman organisaation järjestelmä, johon HOKS laaditaan (Wilma, Studenta tai muu opiskelijahallintajärjestelmä).
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?


Selvittääksesi osaamisesi henkilökohtaistamiseen liittyen, tee osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus voi olla organisaatiosi oma tai Parasta osaamista -verkostohankkeessa laadittu HOKS-osaamisen kysymyspatteristo


Pohdi osaamiskartoituksen tulosten näkökulmasta omaa henkilökohtaistamiseen liittyvää osaamistasi ja tee sen perusteella "Ope-HOKS" (henkilökohtaistamiseen liittyen). Tässä yhteydessä "Ope-HOKSilla" tarkoitetaan kirjattua pohdintaa omasta henkilökohtaistamiseen liittyvästä osaamisesta esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta:

 • Mitkä ovat tärkeimmät vahvuutesi henkilökohtaistajana?
 • Mitkä ovat keskeisimmät kehittämiskohteesi henkilökohtaistajana?
 • Mikä on sinulle luontevin tapa kehittää henkilökohtaistamiseen liittyvää osaamistasi ja miten koulutuksella voimme sinua siinä edistää?

Hahmotettuasi oman osaamisesi henkilökohtaistamiseen liittyen, pystyt valitsemaan välilehdiltä (vaikkapa yhdessä esimiehesi kanssa) itsellesi sopivan prosessin , jolla kehität HOKSAAJAN taitojasi.