Opopäivät 2023

Lukiohankkeet

LuPaus - Ohjauksen ekosysteemi lukioiden opinto-ohjauksen laadun varmistajana

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioiden yhteinen opinto-ohjauksen laatua ja saavutettavuutta kehittävä hanke. Hankkeessa keskitytään neljään osa-alueeseen: ohjauksen verkostojen kartoittamiseen ja mallintamiseen, tulevaisuusnäkökulmien vahvistamiseen ja ennakointitiedon hyödyntämiseen, opiskelijan toimintakyvyn tukemiseen sekä ohjauksen menetelmien, välineiden ja ohjausosaamisen kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ympäristöjä ja toimijoita, jotka ovat tukemassa opiskelijan oppimista. Ekosysteemi nähdään laadukkaan opinto-ohjauksen runkona, systematisoijana ja yhdenvertaisuuden kehittäjänä. Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua ja se juurrutetaan osaksi toimintakulttuuria luomalla käytäntöjä yhteissuunnittelulle. Käytännön ohjaustyössä keskitytään erityisesti pienryhmä- ja yksilöohjauksen kehittämiseen. Itsetuntemus, luova ja kriittinen ajattelu, vahvuusajattelu sekä uramuuntuvuustaidot ovat keskiössä. Käytännön työkaluja saadaan tulevaisuusorientoituneen ohjauksen tueksi. Lukiolaisille luodaan aiempaa parempia ja näkyvämpiä mahdollisuuksia korkeakouluopintojen suorittamiseen jo lukioaikana tiivistämällä yhteistyötä. Toukokuussa 2023 järjestetään kurkistuskorkeakouluopintoihin viikko Hamkilla kaikille lukion 2.vuoden opiskelijoille. Vierailujen, TET-päivien ja työelämävieraiden kautta opiskelijat tutustuvat uravaihtoehtoihin matalalla kynnyksellä.

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori Anne Ahvenharju anne.ahvenharju(at)kktavastia.fi p.0408696205

Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen tuomo.iltanen(at)kktavastia.fi p. 0408696470


Yhdessä lisää yritteliäisyyttä (YLY)

Riihimäen lukio on osatoteuttaja Yhdessä lisää yritteliäisyyttä (YLY) -hankkeessa. Päätoteuttaja on ammattikorkeakoulu Laurea. Osatoteuttajana on Riihimäen lukion lisäksi valtakunnallinen YES ry. Hankkeella on kolme tavoitetta:

1. Lisätä opiskelijoiden työelämätuntemusta ja tehdä aikaisempaa vahvempaa työelämä- sekä korkeakouluyhteistyötä

2. Kehittää korkeakouluyhteistyötä ja luoda Riihimäen lukioon erillinen opintojakso, jossa tehdään yhteistyötä Laurean kanssa.

3. Lisätä lukio-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden kohtaamisia.

Hanke näkyy Riihimäen lukiossa esimerkiksi siten, että lukioon luodaan eri oppiaineiden (YH, MAB, RUB, ENA) pakollisten moduulien pohjalta 10 opintopisteen opintopolku, jossa lukio-opiskelijat tekevät yhteistyötä Laurean kanssa. Laureasta tulee opiskelijoita mukaan kullekin moduulille 2-3 oppitunnin verran. Opintopolun jälkeen lukio-opiskelijat voivat saada hyväksiluettua opintoja ammattikorkeakoulussa osaamisperusteisesti. Tämän mallin vahvuutena on, että opiskelijat pääsevät tekemään korkeakoulukurkistuksia osana pakollisia opintoja. Valtakunnallisena haasteena on ollut, että lukiolaiset eivät valitse ylimääräisiä opintoja pakollisten lisäksi.

Muita toimia ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien TET-jaksojen kehittäminen, erilaiset koulutukset opettajille ja opiskelijoille sekä lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden yhteisen yrittäjyystapahtuman Jatkoa ajatellen – verkostoidu ja viihdy toteuttaminen

Iso osa on myös verkostoyhteistyö lähilukioiden kanssa, jolloin verkostoidutaan ja etsitään uusia ideoita toteuttaa työelämäyhteistyötä ja yhdistää lukio- ja korkeakouluopintoja. Hanke voi siis synnyttää myös uusia tapoja tehdä korkeakouluyhteistyötä.

Riihimäen lukiosta hankkeessa on mukana kolme työntekijää, Laureasta kaksi sekä myös opiskelijatiimien vastaavat opettajat. Hankkeen kautta Riihimäen lukio saa palkkarahaa, jotta hankkeessa mukana olevat työntekijät voivat käyttää työpanostaan (noin 20%) hankkeeseen. Hanke on alkanut keväällä 2021 ja päättyy keväällä 2023.


Lisätietoja:
Antti Räsänen, Riihimäen lukio, antti.rasanen(at)riihimaki.fi
Teppo Leppälahti, Laurea ammattikorkeakoulu, teppo.leppalahti(at)laurea.fi