Česká strana liberálů

Program České strany liberálů 2019

Váš nápad, náš program

Hospodářství

Udržení zdravé ekonomiky

· Nalezení nových obchodních partnerů (Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Brazílie)

· Samostatnost zemědělství a hospodářství

· Podpora českých firme v zahraniční a v tuzemsku

· Podpora exportu mimo EU

· Snížení tarifů za telekomunikaci

Daně

Menší zátěž pro občany

· Snížení daně z nabytí nemovitosti

· Jednoduché a jednotné přiznání daně z příjmu a odvody soc a zdrav pojištění a jejich snížení

· Zrušení superhrubé mzdy

· Paušální daň pro malé živnostníky

· 2 sazby daní – z 15 % na 10 % (potraviny a vybrané služby), 21 % à 19% ostatní zboží a služby

o Snížení daní pro děti – oblečení, jídlo, drogerie

· Zvýšení spotřební daně

Podnikání 21. století

· Možnost stát se živnostníkem přes internet

· Větší dotace pro malé a střední podniky

· Možnost provozovatelů si svobodně zvolit, zda chtějí mít své restaurace kuřácké či ne

· Zákaz znevýhodňování velkých korporací na úkor malých a středních podniků

· Lepší vztahy s Západními zeměmi a asijskými demokratickými země pro investice

Správa státu

Modernizace, odstranění zbytečné byrokracie

· Veškerá digitalizace a propojení všech státních institucí

· Možnost úhrady správních poplatků kartou či online

· Vysokorychlostní internet po celé ČR

· Jednotné inkasní místo pro uhrazení všech správních poplatků (daně, zdrav pojištění atd.)

· Možnost vyřízení formulářů přes internet

Školství

Pro budoucnost nás všech

· Finanční podpora škol a spravedlivé rozdělování

· Zvýšení platů učitel, zvýšení netarifní části platu pro dobré učitele

· Efektivní využívání dotací od EU

· Snížení rozdílu v kvalitě vzdělávání v jednotlivých regionech

· Zahrnutí do výuky mediální, finanční a politické gramotnosti

· Školská reforma gymnáziích

o Financování seminářů, podpora výuky jazyků

o Navázání vztahů s VŠ

o Podpora nepovinných předmětu/volnočasových aktivit

o Větší podpora mediální, finanční a politické gramotnosti

· Zlepšení úrovně vysokoškolského vzdělávání

o Dotace, zpřísnění kritéria

· Podpora mladých vědců, sportovců

Věda

Do budoucnosti a ještě dál

· Zvyšování financí pro české vědce

· Udržení pracovišť v oblasti vědy v České republice

· Podpora výzkumu ve strategických oblastech

· Snadnější přístup do mezinárodních vědeckých sítí pro výzkumné pracovníky

· Rozvoj vědeckých studií

Bezpečnost

Garance státu

· Výdaje na armádu ve výši 2 % HDP

· Lepší koordinace zpravodajských služeb

· Lepší vybavení dobrovolných hasičů

· Kurzy pro studenty středních škol, aby si osvojili základní návyky pro zvládání krizových situací à první pomoc, napadení, požár v budově (nebezpečí typická pro ČR)

· Větší příprava integrovaného záchranného systému na boj proti terorismu a projevům násilí a na řešení mimořádných událostí

· Podporovat navýšení počtu příslušníků aktivních záloh (ne povinná vojenská služba)

Zahraniční politika

Hájíme zájmy České republiky

· Hájení a prosazování národních zájmu ČR

· Odmítnutí přijmutí Eura – ČR se sama rozhodne kdy a zda ho přijme

· Posílení exportních možností na nové i stávající trhy, i mimo evropský kontinent, Asie (Japonsko, Korea, Taiwan, Thajsko) nebo Latinská Amerika (Brazílie, Argentina, Mexiko, Chile)

· Odpovědná přistěhovalecká politika – pomoci těm cizincům, kteří mohou být přínosem a zpřísňovat podmínky těm co nerespektují naše zákony, hodnoty a zvyky

· Neustupování zahraničním diplomatům

· Proevropská orientace, setrvání v NATO a OSN

· Rozšíření spolupráce ve všech sférách s demokratickými zeměmi mimo EU a transatlantické spojenectví (Japonsko, Tchaj-wan, Jižní Korea, Izrael)

· Podpora zemí západního Balkánu v upevňování principů právního systému státu a demokracie

Doprava, průmysl a energetika

Pro vyspělý a flexibilní stát

· Elektronické dálniční známky s možností nákupu přes internet nebo SMS

· Zákon o prioritních stavbách (D35, D43, Pražský okruh, D3, D6 vysokorychlostní trati Drážďany–Praha–Brno–Ostrava a Praha–Plzeň–Mnichov)

· Koncept Smart Cities v oblasti dopravy a energetiky na úrovni měst a obcí (např. chytré křižovatky, podpora elektromobility, energeticky efektivní budovy, chytré systémy řízení spotřeby energií atd.)

· větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka

· placení za km ne za hodinu (silnice)

· Využití mýtného systému pro řízení dopravy a omezení dopravních komplikací

· Možnost vyřízení všech dopravních úředních úkonů online z domova (např. žádost o řidičský průkaz, registrace vozidla, zaplacení pokuty platební kartou po internetu)

· Obnovitelné zdroje energetiky a osamostatnění energetiky od ostatních států à obnovitelné zdroje

Justice

Spravedlnost

· Další navyšování počtu pracujících vězňů

· Povinnost souhlasu majitele nemovitosti s přihlášením trvalého pobytu nájemníka

· Pravidelné přezkoumání účelnosti a efektivity zákonů a vyhlášek nejpozději po pěti letech od jejich zavedení

· Zrušení administrativní zátěže soudců

· Sčítání přestupků à trestný čin

· Důsledné trestání zneužívání odposlechů

Svoboda a práva

Síla hlasu jedince

· Povolení sňatku pro osoby stejného pohlaví

· Více pracovních a vzdělávacích příležitostí pro každého

· Povolení adopce pro stejno-pohlavní páry

· Zvýšení osobní svobody člověka – právo na eutanazii

· Možnost občanů něco změnit – větší právo na veřejných debatách

· Osobní svoboda projevu – úprava Článku 13

Rodinná a sociální politika

Renovace starého systému

· Možnost posílat 1 % důchodového pojištění jako příspěvek na důchod přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi

· Možnost zaměstnavatelů spořit svým zaměstnancům v zaměstnaneckých nebo penzijních fondech a přispívat tak k jejich důchodu na základě odpracovaných let

· Zvýšení motivace k efektivnímu a včasnému spoření na důchod především u mladých lidí, nejlépe hned při nástupu do zaměstnání

· Zvýšení důchodů

· Opatření proti zneužívání sociálních dávek a jejich důslednou kontrolu; sociální dávky podmíníme prací

Zdravotnictví

Spolehlivá péče

· Elektronizace zdravotnictví

· Rovná pravidla a podmínky pro nemocnice i ambulantní zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou státní, krajské, městské, církevní nebo soukromé

· Celostátní plošné očkování – žloutenka, spalničky, příušnice

· Pravidelné lékařské prohlídky. Pokud pacient nepřijde do 3 let na povinnou lékařskou prohlídku platí si část výdajů spojených s vyšetřením

· Motivace ke zdravému životnímu stylu

· Výšení platu lékařů a propagace českého lékařství v ČR

Kultura

Chránit naše bohatství

· Provázanost a spolupráce Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství

· Větší zapojení škol do kulturního života

· Transparentní a dlouhodobě stabilní podmínky pro grantovou podporu

· Dlouhodobě stabilní financování uměleckých VŠ a ohodnocení jejich umělecké a tvůrčí činnosti obdobně jako při hodnocení vědy

· Hlubší zapojení paměťových institucí (muzea, galerie, historické ústavy) do vzdělávání

· Stabilizaci financování veřejné služby v kultuře prostřednictvím dlouhodobě stanoveného příspěvku kulturním institucím a navyšování prostředků na kulturu až na 1 % z celkové výše státního rozpočtu

· Větší slevy pro studenty do kulturních institucí

Zemědělství

Samostatnost

· Rozvoj venkova, který ho učiní atraktivním místem pro život

· Udržitelné způsoby hospodaření v zemědělství i lesnictví

· Podpora produkce kvalitních českých potravin

· Cílené zvýhodnění malých firem, pro lepší kvalitu produkce

· Přilákání lékařů do vesnic a menších měst

Ekologie

Pro lepší zítřky

· Udržování vody v krajině a ochrana půdy proti erozi

· Využívání vytříděných druhotných surovin

· Předcházení vzniku odpadů a důsledné třídění odpadů

· Podpora vědy za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel

· Redukce plastu v rychlých občerstvení