Přípravné kurzy

Nabízíme přípravné kurzy z češtiny a matematiky. Kurzy jsou určeny pro žáky čtyřletých oborů i pro žáky osmiletého gymnázia.


PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ZÁJEMCE O OSMILETÉ STUDIUM

MATEMATIKA

Zahájení kurzu: úterý 6. března 2018

Délka jedné lekce: 45 minut

Čas: 15:15 – 16:00

Místo konání: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učebna č.8

Počet hodin: 5

Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

ČESKÝ JAZYK

Zahájení kurzu: úterý 6. března 2018

Délka jedné lekce: 45 minut

Čas: 16:10 – 16:55

Místo konání: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učebna č.8

Počet hodin: 5

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ZÁJEMCE O ČTYŘLETÉ OBORY

MATEMATIKA

Zahájení kurzu: sobota 10. března 2018

Délka jedné lekce: 90 minut

Čas: 8:00 – 9:30

Místo konání: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učebna č.8

Počet lekcí: 5

Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

ČESKÝ JAZYK

Zahájení kurzu: sobota 10. března 2018

Délka jedné lekce: 90 minut

Čas: 9:45 – 11:15

Místo konání: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učebna č.8

Počet lekcí: 5

Probíraná témata: Slovní druhy, mluvnické kategorie, slovotvorný rozbor, slova příbuzná, antonyma, homonyma, slova přejatá, pravopis (vyjmenovaná slova, koncovky při skloňování, příčestí minulé, velká písmena, spodoba znělosti, zživotňující koncovky, mě-mně), tvoření slov, rozbor souvětí, druhy vedlejších vět, větné členy, základy stylistiky, pochopení textu.

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

INFORMACE O ORGANIZÁTORECH

Garant projektu: Mgr. David Tichý

Hlavní organizátor: Mgr. Martin Kolář

Vyučující českého jazyka: Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Daniela Sošková

Vyučující matematiky: Mgr. Monika Kolářová, Mgr. Martin Kolář, RNDr. Iva Čechová

DODATEČNÉ INFORMACE

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum kurzů. Účastníci kurzu budou v případě změny informováni předem.

Cena za 1 hodinu kurzu (45 minut) je 50 Kč na žáka. Platí se za celý kurz. Po registraci Vám bude zaslána faktura s fakturačními údaji. Po uhrazení faktury budete informováni o jejím zaplacení.

Na kurz se dostavte alespoň pět minut předem.

Zájemci o přípravný kurz nemusí být zájemci o studium na naší škole.

Deadline pro přihlášení do kurzu je 28. 2. 2018. Přihlášky podané později nepřijímáme. Kurz musí být uhrazen nejpozději týden před zahájením přípravného kurzu.