Pontio Gwynllyw

Gwynllyw Transition

Diwrnod disgybl blwyddyn 7 - elis bryer

a Year 7 pupil's day - elis bryer


Diwrnod Cyntaf Blwyddyn 7 2021

Year 7's First Day 2021

Cyflwyno'r Ysgol

Introducing the School

Fideo Pontio Bl 6.mp4

Prosbectws yr Ysgol

School Prospectus

Map Rhyngweithiol

Interactive Map

Gwybodaeth Pontio

Transition Information


Ysgol Gyfun Gwnllyw Pontio.pdf

Llais y Llyw

Gwynllyw's Digital Newsletter

Rydym wedi lawnsio newyddlen digidol gyda gwaith disgyblion, erthyglau, cerddoriaeth, podlediadau a phroffiliau staff. Gallwch weld y cylchgrawn trwy ddilyn y ddolen isod.

We have launched a digital magazine with pupil work, articles, music, podcasts and staff profiles. You can see the magazine by following the link.Rhestr Prisiau Gwisg Ysgol

School Uniform Price List

Cofiwch nid yw bob darn o'r gwisg sydd ar gael yn orfodol. Remember that not all items on the list are compulsory.

price list 20-21.pdf

Gwisg Ysgol

Uniform

Gwybodaeth Arlwyo

Catering Information

Mae system ddi-arian gyda ni yn yr ysgol, mae'r holl gwybodaeth yma. We have a cashless system, all information is here.

Parents Pack Cashless Secondary Welsh.pdf
Letter-Parents-BiometricConsent_Aug16_welsh.docx
Parents Pack Cashless Secondary English.pdf
Letter-Parents-BiometricConsent_Aug16.docx

Pecyn Gwybodaeth

Information Booklet

Gwelwch wybodaeth cyffredinol yn y pecyn gyda dolenni defnyddiol. You will find general information and useful links in the booklet.

Pecyn Gwybodaeth Pontio

Adnoddau Pontio Bitesize

Bitesize Transition Resources

Os gwasgwch ar y llun, mae nifer o weithgareddau a chlipliau gan BBC Bitesize i helpu paratoi ar gyfer y newid o'r ysgol gynradd i'r uwchradd.

If you click on the picture, there are number of activities and clips by BBC Bitesize to help prepare for the change from primary to secondary school.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes cwestiynau gyda chi, ebostiwch RD@gwynllyw.org. If you would like any further information or if you have any further questions, please email RD@gwynllyw.org