IDEA

Am iDEA / About iDEA

Mae'r Wobr Ysbrydoli Menter Ddigidol, a elwir iDEA yn rhaglen ryngwladol sy'n eich helpu i ddatblygu sgiliau digidol, menter a chyflogadwyedd am ddim. Gellir ychwanegu'r sgiliau hyn at eich CV.
Trwy ein cyfres o heriau ar-lein, gallwch ennill bathodynnau sy'n gwella gyrfa, datgloi cyfleoedd newydd ac, yn y pen draw, ennill Gwobrau a gydnabyddir gan ddiwydiant sy'n eich helpu i sefyll allan o'r dorf.

The Inspiring Digital Enterprise Award, known as iDEA is an international programme that helps you develop digital, enterprise and employability skills for free. These skills can be added to your CV.

Through our series of online challenges, you can win career-enhancing badges, unlock new opportunities and, ultimately, gain industry-recognised Awards that help you stand out from the crowd.


BETH YW BATHODYN / WHAT IS A BADGE?

Mae bathodynnau iDEA yn fodiwlau ar-lein rhyngweithiol, a grëwyd mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr diwydiant y gallwch eu cyrchu am ddim, ar unrhyw ddyfais, unrhyw le yn y byd. Maent yn amrywio o ran hyd ac anhawster ac mae gan iDEA ystod enfawr o fathodynnau y gallwch ddewis ohonynt, dewiswch un sydd o ddiddordeb i chi a dechrau arni. 

iDEA badges are interactive online modules, created in consultation with industry experts that you can access for free, on any device, anywhere in the world. They vary in length and difficulty and iDEA has a huge range of badges you can choose from, just pick one that interests you and get started.

EFYDD, ARIAN, AUR / BRONZE, SILVER & GOLD

iDEA yw'r hyn sy'n cyfateb yn ddigidol a menter i Wobr Dug Caeredin. Mae efydd yn ddechreuwr, canolradd Arian ac Aur uwch. Mae Gwobr Efydd iDEA a Gwobr Arian iDEA ar gael nawr, a bydd Aur yn cael ei ryddhau maes o law.

iDEA is the digital and enterprise equivalent of The Duke of Edinburgh’s Award. Bronze is beginner, Silver intermediate and Gold advanced. The iDEA Bronze Award and iDEA Silver Award are available now, and Gold will be released in due course.

CAMAU COFRESTRU

Mae'n hanfodol dilyn y cyfarwyddiadau yn y fideos isod:

1 - Gwasgwch y cysylltiad iDEA.org

2 - Gwasgwch 'sign up' gan gofio I Ddefnyddio eich e-bost GMail ysgol sef ygg15blah@gwynllyw.org

3 - Ar ôl rhoi eich manylion fydd gofyn i chi wedyn rhoi e-bost ac enw rhiant.

4 - Gwasgwch fotwm proffil lan y cornel a rhoi 'organiser codes' mewn sef YGG2020 a gwasgwch 'add' a 'save'.

5 - Gwasgwch ar logo iDEA (top chwith) a gwasgwch ar y bathodyn Citizen.

6 - Fydd gofyn i chi gweithio trwy'r pob un.

7 - Mae hwn yn cyfrif tuag at eich CV wrth fynd am swydd ac fe fyddech yn ennill tystysgrifau am bob adran.

cam 1.mp4

CAM 1

Cofrestru gyda gmail ysgol a rhoi manylion eich rhieni.

CAM 2

CAM 2

Rhoi'r cod cywir mewn sef YGG2020 a gweithio trwy'r bathodynnau gwahanol.