Dla ucznia

Zasady pracy i nauki w czasie nauki on-line

Podstawowe zalecenia

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia. Nauczyciele zobowiązani są do każdorazowego sprawdzania obecności na zajęciach (Attendance) i jak najszybszego uzupełniania danych w Elektronicznym Dzienniku Szkolnym (Vulcan). Naturalnym jest, że wprowadzenie frekwencji równa się utworzeniu w dzienniku "lekcji". Tworzycie lekcje tak jak dotychczas, realizując (wpisując) zaplanowane tematy.

   • Cel: nie może być Ucznia który nie przystąpił do wszystkich Zajęć w Classroom lub który ignoruje zaproszenia do zajęć w Meet

   • Odpowiedzialny: Wychowawca

 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów oraz ich aktywność w trakcie zajęć

   • Cel: informowanie wychowawcy o braku aktywności Ucznia

   • Odpowiedzialny: Nauczyciel prowadzący Zajęcia

 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu pedagoga – zajęć z wychowawcą przy pojawiających się problemach związanych ze zdalnym nauczaniem, pandemią lub stanem psychicznym Ucznia.

   • Cel: odpowiednio szybka (możliwie najszybsza) reakcja na rodzące się problemy wśród Uczniów

   • Odpowiedzialny: Wychowawca, Pedagog

 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela lub razem z nim)

   • Cel: podtrzymywanie społecznych więzi szkolnych przy użyciu Meet, Facebook (Grupy) - dobrowolne i oderwane od zajęć dydaktycznych

   • Odpowiedzialny: w miarę możliwości każdy Nauczyciel

 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla Rodziców Uczniów (zgodnie z potrzebami).

   • Cel: przybliżenie specyfik nauki on-line Rodzicom którzy mają z tą formą nauki problemy. Nauczyciele, w strumieniu Swoich Zajęć proszę o tym poinformować Uczniów jak również zostawić nr tel. do Szkoły - 91 8341122

   • Odpowiedzialny: Sekretariat (p. Magda)

Ocenianie w trakcie nauki on-line:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

 2. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

 3. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w Szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

 4. Nauczyciel może wymagać od Uczniów wykonania określonych, dodatkowych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

 5. Nauczyciel archiwizuje prace Uczniów i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastycznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

 6. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem. Najczęściej będzie to ocena punktowa. Nauczyciel musi poinformować Uczniów o swoim, indywidualnym systemie przeliczania punktów na oceny które później obowiązkowo muszą znaleźć się w Dzienniku Elektronicznym Szkoły (klasy)

 7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Zasady.

 1. Wszystkie lekcje, dotychczasowo umieszczone w Szkolnym Planie Lekcji muszą mieć odzwierciedlenie w kalendarzach Uczniów i Nauczycieli

 2. Dla przykładu. Jeśli nauczyciel realizuje 8 godzin zajęć przydzielonych mu w Przydziale Czynności, musi w jego kalendarzu, w odpowiednich dniach i odpowiednich godzinach pojawić się 8 wydarzeń, opisanych w sposób dla niego najwygodniejszy, choć sugeruję tu zasady takie same jak przy nazywaniu Zajęć w Classroom, czyli np. IA Matematyka, IIC J. angielski,

 3. Do każdej lekcji (wydarzenia) Nauczyciel zaprasza odpowiednią grupę uczniów wpisując odpowiedni mail grupowy czyli np. 1a@gsn.com.pl, 3am@gsn.com.pl, 3bn@gsn.com.pl Czas trwania lekcji, jeśli będzie realizowana z użyciem Meet, może zostać skrócony do 30 min. Możecie również tworzyć lekcję (wydarzenie) które będzie trwało np. 70 minut (połączone dwie lekcje z 10 minutową przerwą).

 4. Wszystkie lekcje(!) - wydarzenia - muszą być wydarzeniami do których można dołączyć w Meet (musi być ta opcja włączona, choć jeśli zapraszacie grupę - klasę - to ta opcja aktywuje się automatycznie)

 5. Wszystkie lekcje rozpoczynać się będą zawsze od spotkania w Meet.

  • jeśli Nauczyciel zaplanował lekcję tylko z użyciem Meet, pod koniec lekcji, generuje w dodatku Attendance raport z obecności, zamyka okno Meet i przechodzi do Elektronicznego Dziennika celem uzupełnienia frekwencji. Taka lekcja trwa, jak pisałem wcześniej ok. 30 minut więc zostaje nam chwilka na dopełnienie tej czynności.

  • jeśli Nauczyciel nie zaplanował zajęć w Meet tylko przygotował Materiał, Projekt w Classroom, pozostaje w Meet około 5, 10 minut, rozmawiając z Uczniami na temat np. poprzedniej lekcji, problemów z rozwiązaniem zadania, wyjaśnia nieścisłości. Następnie generuje plik z frekwencją i dziękuje Uczniom za spotkanie informując ich jednocześnie, że dalej muszą (już samodzielnie) kontynuować dzisiaj naukę w przygotowanym Zadaniu w Classroom. Uczniowie opuszczają Meet, nauczyciel uruchamia stronę z Dziennikiem Vulcan.