Menneskeverd

Her er ditt vern mot vold

her er ditt sverd:

Troen på livet vårt,

menneskets verd!

Det er selvsagt at forståelsen av menneskeverd står sentralt i skolen. Likevel ønsker vi å løfte det fram og snakke om hva respekten for menneskeverdet betyr for valgene vi tar i livet. I et samfunn som blir mer og mer teknologistyrt, blir de etiske valgene stadig flere. Teknologi og menneskeverd er sentrale tema på Framtidskonferansen hvert år. Vår satsing på velferdsteknologi viser også at denne kombinasjonen kan løftes fram på ulike måter.

English version:

Here is your armor against violence,

here is your sword:

faith in our lives,

value of human life.

(private translation)

It goes without saying that developing an understanding of human dignity and humanity is a core activity in education. Still, we want to highlight it, and to talk about what respect for human dignity implies, when it comes to the choices we make in life. In a world where technology gives new possibilities, the ethical dilemmas become more complex and new ones arise. Technology and human dignity is a central topic every year at the Conference for the Future. Our venture into welfare technology shows that this combination can be approached from several angles.