Aktuellt från barn- och ungdomsförvaltningen

Demonstration av Teams i undervisningen

Under vecka 44 erbjuder BUN tre tillfällen då vi demonstrerar hur Teams kan fungera i undervisningen.

Klicka för att läsa mer

Vi går bland annat igenom: uppgifter, resultat, lektionslogg, exit tickets, chat (och möjligheten att ta bort elevchat), avancerad läsare, bedömningsmatriser av olika slag med mera.

Målgrupp: lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Tidsåtgång: 1 timme

Plats: Teamsmöte

Klicka här för anmälningsformulär

Publicerad 2020-10-20

Läs mer här och här


Publicerad 2020-10-07

Skola24 - frånvarobevakning och agerande vid oanmäld frånvaro

I skolans lokala elevhälsoplan beskrivs hur skolan agerar vid oanmäld frånvaro, samt vid tecken på oroande eller problematisk skolfrånvaro. De automatiska utskicken (SMS och e-post) som beskrivs i den länkade texten utgör alltså bara en del i skolans närvarofrämjande arbete. En förutsättning för att utskicken ska nå dig som vårdnadshavare är att du har uppdaterad information (e-post och mobilnummer) i Skola24.

Klicka här för att läsa mer om utskickenPublicerad 2020-10-06

Bra att veta

Elever går 178 dagar i skolan/år och är lediga 187 dagar...

Psykolog Malin Gren Landell, som bland annat ansvarat för en statlig utredning om skolans närvarofrämjande arbete brukar ofta nämna dessa siffror när hon föreläser...

Lyssna gärna på en digital föreläsning med henne här


Publicerad 2020-09-22

Retroaktiv avgiftskontroll

Information till föräldrar som haft barn på förskola/fritidshem i Laholms kommun under året 2018.


Publicerad 2020-09-16

Rättvist med rätt avgift

Laholms kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Vi kontrollerar nu att rätt avgift har betalats för år 2018. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift utifrån den avgift som gäller. Avgiftskontrollen kommer därefter att genomföras varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift.

Jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2018 enligt Skatteverkets uppgifter och dela denna med tolv, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats till kommunen.

Du som förälder ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften blir rätt. Med familjeförhållande avses personer med gemensamt hushåll.

Fel avgift?

Visar kontrollen att den lämnade inkomstuppgiften till kommunen har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, kommer en justering att ske. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka och den som har betalt för lite får en faktura att betala. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Du som ska få tillbaka pengar eller betala in ytterligare avgift till kommunen, kommer att informeras separat via brev i slutet av september 2020.

Vill du veta mer?

Webbplats med frågor och svar (information finns även på engelska och arabiska)

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/regler_och_avgifter/retroaktiv-avgiftskontroll/

E-post: avgiftskontroll@laholm.se

Telefon: 0430-155 15

Telefontider: Tisdag – torsdag, klockan 13-14:30. Övrig tid kan du kontakta oss på avgiftskontroll@laholm.se

E-tjänster för vårdnadshavare med barn och ungdomar i grundskolan


Uppdaterad 2020-09-17

Grundskolalaholm.se

Under läsåret 2020/21 ersätter grundskolorna och fritidshemmen successivt lärplattformen Vklass med andra tjänster. Tjänsterna samlas på www.grundskolalaholm.se. Här hittar du exempelvis schema och matsedel. Ingen inloggning krävs för just dessa sidor och de fungerar också bra på mobiltelefon.

Frånvaro i ny tjänst - Skola24

Alla grundskolor och fritidshem använder nu Skola24 för närvaro/frånvaro.

Läs mer om tjänsterna här

Läxor, prov och uppgifter

När det gäller den digitala kommunikationen kring läxor, uppgifter, prov och hur det går för ditt barn i skolan följer barn- och ungdomskontoret rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd. I råden varnar Skolverket för oönskade, negativa effekter som digitala lärplattformar kan ha på lärares undervisning och bedömning samt elevers lärande.

- Matriser och system kan skapa en skenbar tydlighet och rättssäkerhet men riskerar att försämra kvaliteten i betygssättningen och undervisningen. Lärarnas professionella utrymme krymper och det blir ett orimligt stort fokus på betyg på bekostnad av kunskap och undervisningens innehåll.

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket. Läs mer här.

Utgångspunkten i arbetet med grundskolalaholm.se är att ge lärare och elever en så relevant digital verktygslåda som möjligt för att kunna utveckla ämneskunnande och adekvat digital kompetens. Olika årskurser, ämnen och elevgrupper har olika behov när det kommer till att kommunicera kring undervisning och bedömning. Det är alltid läraren tillsammans med kollegor och rektor som avgör hur detta ska gå till. De allmänna råden är här tydliga med att dokumentationen ska vara ändamålsenlig, och att det inte är önskvärt med dubbeldokumentation. Exempel på dubbeldokumentation kan vara när samma skoluppgift både publiceras i Microsoft Teams (eller Google Classrom) och i Vklass.

Läs gärna mer under Översyn av Vklass som lärplattform

Vikten av goda utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen finns för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med ditt barns skolgång. Om du efter utvecklingssamtalet känner dig osäker på hur det går för ditt barn, eller hur du ska kunna ge stöd i skolarbetet bör du ta kontakt med skolans rektor.

Översyn av Vklass som lärplattform

Hösten 2019 påbörjades en översyn av Vklass som plattform för den digitala kommunikationen mellan rektor, lärare, elever och vårdnadshavare. Utifrån behov som lyfts fram under den pågående corona-pandemin har Microsoft Teams aktiverats på alla grundskolor i kommunen. Detta gör skolorna bättre rustade för möten och undervisning på distans.

De skolor och lärare som sedan tidigare använder Google Classroom (Veingeskolan och Våxtorp 7-9) uppmuntras att arbeta vidare där. Även på dessa skolor finns Microsoft Teams aktiverat om behov skulle uppstå. I båda dessa plattformar finns också möjligheter för lärare och elever att arbeta med planeringar, uppgifter och olika former av bedömningar. Det är alltid läraren som avgör hur detta bäst går till.

Logga in i Microsoft Teams

Logga in i Google Classroom

Självprovtagning covid -19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid -19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Läs mer på Region Hallands webbsida: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

I övrigt gäller tidigare information som lämnats av barn- och ungdomsverksamheten.


Uppdaterad 2020-09-11

Uppdaterad information angående Covid-19

Klicka för information från Barn- och ungdomsförvaltningen


Uppdaterad 2020-09-10

Barn- och utbildning i Laholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma.

Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel och ledvärk. Många som kommer tillbaka till skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skola hittar du på deras webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Barn med symtom rekommenderas testning
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Det kan också vara en del i smittskyddsarbetet med att begränsa smittspridning. Se sidan 12 i Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga. (vägledningen ligger till höger på sidan).

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Observera att det alltid är allmäntillståndet som är viktigast och vårdnadshavares ansvar för att avgöra om testning ska ske.

Provtagning för barn 6-15 år
Region Halland erbjuder i dagsläget ingen provtagning till barn mellan 6-15 år med symtom för covid19, men arbetar för att kunna erbjuda sådan. Innan provtagning för barn 6-15 år är på plats gäller fortfarande att barn med symtom ska vara hemma. Provtagning för barn kan tas hos vårdcentralerna efter medicinsk bedömning och vid behov.

Vid symtom och inget test gjorts
Vid covid-19-symtom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Barnets allmäntillstånd ska beaktas. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid positivt provsvar
Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar
Återgång till förskola eller skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.Barn- och ungdomskontoret bevakar kontinuerligt ny information från berörda myndigheter och uppdaterar ovan information löpande vid eventuella förändring.

🍴 Matsedlar

Matsedlarna från kommunens olika skolkök hittar du från och med hösten 2020 på denna hemsida. Länk till val av skola


Publicerad 2020-09-08

Pedagogtips! Avancerad läsare i Microsoft Teams, Edge och Nationalencyclopedin

Läs mer här


Publicerad 2020-09-05

Du som är vårdnadshavare i Skola24

Uppdatera gärna dina användaruppgifter (e-post/ mobilnummer) när du är inloggad i Skola24 Mobilt BankID.

Se bild härPublicerad 2020-09-02

Omvärldsbevakning - främja närvaro i skolan

Sammanfattning av Malin Gren Landells föreläsning (föreläsningen spelades in innan corona-pandemin):

Elever ska vara saknade av skolan

 • Att ha koll på frånvaro är en viktig åtgärd i sig som förmedlar att vi saknar eleven och att vi är intresserade av varför eleven är borta.


Klicka för att visa mer
 • Frånvaro/närvaroregistrering handlar om att se eleven.

 • Det är inte en administrativ handling utan mening.

Riskerna med frånvaro – vikten av närvaro

 • Hamna utanför, låg självkänsla, känner sig inte sedda

 • Sämre skolresultat än elever med hög närvaro

 • Psykisk ohälsa, värkproblem, sömnproblem, missbruk och annat antisocialt beteende

Missad undervisning

 • 10-19 % frånvaro under 20 veckor = ca 2-4 veckor eller ½ till 1 dag/vecka under 1 termin

 • ½ dag/vecka = 2 skoldagar/månad = 20 skoldagar på ett år

Elever går 178 dagar i skolan och är lediga 187 dagar


 • Ströfrånvaro inkörsport till långvarig frånvaro

 • Långvarig ogiltig frånvaro börjar ofta med anmäld (giltig) frånvaro

Varför uppmärksamma frånvaro och närvaro?

 • Orsakerna till frånvaro upptäcks, och därmed skapas bättre möjligheter att sätta in rätt åtgärder.

 • Ger grund för analys av orsaker till frånvaro på skolnivå och inriktning för skolornas närvarofrämjande och frånvaro-förebyggande arbete.

 • Det krävs tillförlitlig frånvaroupptäckt – att alla lektioner registreras för alla elever.

Uppmärksamma frånvaro på elev- och skolnivå

 • Registrera närvaro/frånvaro PÅ VARJE LEKTION.

 • Närvarorutinerna ska vara kända för lärare, vårdnadshavare och elever.

 • Ändra rutinerna om de inte används eller inte ger önskvärd effekt.

 • Tydliggör syftet med att uppmärksamma närvaro/frånvaro.

 • Analysera frånvaromönster på skolan och koppla till åtgärder.

 • Ge återkoppling till skolpersonal, vårdnadshavare och elever – involvera!

Elever med anmäld (giltig) frånvaro

 • Elever med hög frånvaro har i högre utsträckning varit i kontakt med primärvård, elevhälsa, barnpsykiatri än elever med liten frånvaro (Askeland, Haugland mfl 2015; Vila, Kramer, Obiols, & Garralda, 2012)

 • Reagera på och uppmärksamma återkommande anmäld (giltig) frånvaro – gärna en rutin

 • Systematiskt arbete med sjukanmäld frånvaro ökar närvaro

 • Skolan samarbeta med primärvård?

Skapa närvarokultur

 • Prata närvaro med varandra i skolan, med elever, med föräldrar.

 • Signalera vikten av närvaro, ifrågasätt frånvaro och höj på ögonbrynen, tell the parents.

 • Koppling till skolresultat, självkänsla, hälsa – ta alltid upp frånvaro/ närvaro på utvecklingssamtal.


Publicerad 2020-09-04

Information om Skola24 till vårdnadshavare
med barn i grundskolan F-9

Se en kort film om frånvaroanmälan, ledighetsansökan, schema och att följa ditt barns närvaro/frånvaro. Länk till filmen

Se även under 📞Frånvaroanmälan Skola24

Skola24 Vårdnadshavare1.m4v
Henrik Widaeus
kvalitetsutvecklare

Klicka för manualer och instruktioner

Uppdaterad 2020-09-04

Information om coronasituationen - skolresor med buss och tåg under höstterminen


Klicka för information från utbildningschefen Richard Mortenlind

Publicerad 2020-08-17

Hej!

Barn- och ungdomskontoret har i veckan fått in ett antal frågor om hur vi ska förhålla oss till skolresor med buss under höstterminen.

Vi kan konstatera att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inte har förändrats på något sätt under sommaren. Tvärtom har myndigheten meddelat att hela samhället måste fortsätta att följa rekommendationerna under hösten.

För förskolans och grundskolans del är detta viktigt, eftersom barn, elever och personal samlas igen efter sommarledighetens vistelser i olika och geografiskt spridda miljöer.

Mot den bakgrunden avråder barn- och ungdomskontoret förskolor och grundskolor i Laholms kommun från att genomföra aktiviteter som omfattar buss- eller tågresor inom vår verksamhet under höstterminen. Skolskjutsar och transporter till och från lektioner, som språkval, är undantagna från rekommendationen.

Jag bifogar en länk till Folkhälsomyndigheten som sammanfattar myndighetens rekommendationer om förebyggande insatser inom förskolan och grundskolan.

Välkomna att höra av er om ni har frågor med anledning av rekommendationen.

www.folkhalsomyndigheten.se/.../

Vänliga hälsningar

Richard Mortenlind

Utbildningschef

Laholms kommun


Barn- och ungdomskontoret
richard.mortenlind@laholm.se072 018 15 92
Richard MortenlindUtbildningschef

Information från socialenheten - stöd till barn vid separation

Publicerad 2020-06-17 (svenska)

Har du skilda föräldrar?

Då är du välkommen till oss i gruppen Skilda världar! När föräldrarna skiljer sig känner barn sig oftast ensamma med sina tankar och känslor. De kan bland annat känna att det är deras fel att föräldrarna skilt sig. Känner du igen dig så är den här gruppen någonting för dig!” Vi vill:

Ge dig möjlighet att träffa andra barn i liknande situation

Ge dig möjlighet att förstå och uttrycka dina tankar och känslor

Uppmuntra dig till att formulera och våga uttrycka dina önskningar och behov

Gruppen

Gruppen består av max 6 barn i åldrarna 7 till 12 år, samt två gruppledare.

Vi träffas tio gånger, en eftermiddag i veckan. Varje träff varar i två timmar och startar hösten 2020!

Kontakt: Sms:a eller ring oss om du har några frågor eller funderingar. Välkommen! Denise Lysgaard-Madsen Telefon 070-220 62 40 E-post: denise.lysgard-madsen@laholm.se

Martina Bengtsson Telefon 070-244 17 11 E-post: martina.bengtsson@laholm.se

Skilda världar Socialenheten, Laholms kommun

Kulturskolans kurskatalog och digitalt öppet hus

Publicerad 2020-06-04 (svenska)

Spela musik, sjunga, dansa, stå på scen, rita och måla, göra film, fotografera eller göra appar? Låter det spännande? Då är Kulturskolan rätt ställe för dig!

I veckan kommer tidskriften ”Kultur o Fritid” ut till alla kommunens hushåll. Om du vänder på den hittar du Kulturskolans utbudskatalog. I den kan ni se vårt utbud av kurser.

Har du inte fått kurskatalogen? Ladda ner den via länken här (fungerar endast på dator)

Under vårterminen brukar Kulturskolan bjuda in alla kommunens elever och vårdnadshavare till ett öppet Hus. I år kan vi inte göra som vanligt, men erbjuder istället ett spännande digitalt öppet hus som du själv kan navigera dig genom:

https://www.youtube.com/watch?v=LlQHFPxy-aw&feature=youtu.be


För barn: så funkar coronaviruset

Publicerad 2020-05-08 (svenska)

Här kan du se en film om vad coronaviruset är och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller själv bli smittad.

https://www.youtube.com/watch?v=3BO6aROhaZ4&feature=youtu.be

Råd och stöd i coronatider - vårdnadshavare och barn/ungdomar

Publicerad 2020-04-19 (svenska)

Till elever som önskar skolskjuts 2020/2021

Publicerad 2020-04-15 (svenska, länk till arabiska dari och persiska)

Nytt för i år är att alla elever som önskar skolskjuts ska ansöka om sådan skjuts. Ändringen görs för att vi ska planera användandet av fordon på bästa sätt. Elevs rätt till skolskjuts beviljas för ett läsår åt gången och ska därför förnyas inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2020/2021 ska göras
senast den 1 maj 2020.

Ansökan ska lämnas till:

Barn- och ungdomskontoret
Humlegången 6
312 80 Laholm

Det går också bra att skicka ansökan med e-post till barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se

Tänk på att ansökan ska vara signerad och därför behöver scannas in. Beslut om skolskjuts kommer skickas till elevens folkbokföringsadress. För ansökan som inkommer efter den 1 maj 2020 kan det inte garanteras att skolskjuts kan erbjudas till skolstarten höstterminen 2020.

En kort beskrivning av regler för rätt till skolskjuts samt vad som gäller vid växelvis boende finns att läsa på kommunens webbsida.

Blankett finns att ladda ner här:
Ansökan om skolskjuts (137 kB)


För mer information:
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/skolskjuts/

Vänliga hälsningar

I tjänsten

Veronica Johansson
Handläggare Barn- och ungdomskontoret
Tfn 0430-155 17

Lagadiscot den 25 april inställt

Publicerad 2020-04-15

Hej!

Lagadiscot den 25 april på Lagagården är nu inställt på grund av rådande omständigheter och covid-19. Syftet att ställa in är att förhindra möjlig spridning av viruset.

Vi frågor kontakta:

Roger Larsson Verksamhetsledare KUN,
Fritidsledarna/aktivitetshuset Laholms kommun
Mobil: 0702-669420
E-post: roger.Larsson@laholm.se

Information från skolhälsovården


Publicerad 2020-04-08 (svenska, arabiska, dari, engelska, persiska och polska)

Fr.o.m. vecka 15 (6 april) kommer några av kommunens skolsköterskor att övergå till arbetsuppgifter inom hemsjukvård och särskilda boenden.

Detta innebär att Skolhälsovårdens kvarvarande skolsköterskor delar på ansvaret för alla grundskolor. De kommer att prioritera vaccinationer samt nödvändiga undersökningar och samtal. Arbetsuppgifter såsom hälsosamtal skjuts fram till nästa läsår.

Skolläkarmottagning berörs inte av någon ändring, utan äger rum enligt plan.

Önskas kontakt med skolsköterska, ring kommunens växel, 0430-150 00 som kopplar er till skolsköterska i tjänst. Om skolsköterskan inte svarar, tala in ett meddelande, så ringer skolsköterska upp.

Har ni funderingar avseende prioriteringar och organisation?
Kontakta verksamhetschef Maria Larsson 070-356 98 93.
Översättning till arabiska

معلومات من الرعاية الصحية المدرسية

ابتداء من الأسبوع 15، سوف يبدأ عدد من ممرضات المدارس في البلدية بالحصول على مهام عمل في الرعاية المنزلية ودور السكن الخاصة

وهذا يعني أن المجموعة المتبقية من ممرضات المدارس سوف يتحملن مسؤولية جميع المدارس الابتدائية والإعدادية في مختلف مناطق البلدية. وهم بدورهم سوف يقومون بإعطاء الأولوية للتطعيمات وكذلك الفحوصات المهمة والمناقشات اللازمة. سوف يتم تأجيل بعض المهام مثل المكالمات الصحية حتى العام الدراسي المقبل

.سوف لن يتأثر قسم استقبال طبيب المدرسة بأي تغيير، وانما سوف يتم تحديد مواعيد وفقًا لخطة

إذا كنت بحاجة للتواصل مع ممرضة المدرسة، فسوف يتوجب عليك الاتصال الى بدالة البلدية على رقم الهاتف التالي: (04301500). وبدوره موظف البدالة سوف يقوم بتوصيلك مع ممرضة المدرسة الموجودة في الخدمة. إذا لم يتم الرد والاستجابة من قبل ممرضة المدرسة، فسيمكنك التحدث وترك رسالة، ثم ستتصل بك الممرضة لاحقاً

إذا كان لديكم أية تساؤلات أو أفكار بشأن الأولويات والتنظيم، فعليكم التواصل مع المديرة المسئولة ماريا لارسون على الرقم 0703569893Översättning till dari

اطلاع رسانی و معلوماتی از طرف خانه ی بهداشت مکاتب

از هفته ی پانزدهم تعدادی از پرستاران مکاتب لاهولم به طور اختصاصی در بخش های دیگر مثل اقامتگاههای ویژه مشغول به کار می شوند

به این معنی که پرستاران مکتبهای باقی مانده مسئولیت کلیه مکاتب ابتدایی را بین خود تقسیم می کنند و به عهده می گیرند. آنها واکسیناسیون ها و همچنین معاینات و گپهای مورد نیازبهداشتی را در اولویت قرار خواهند داد. کارهایی مانند تماس های معمولی بهداشتی تا سال تحصیلی بعدی به تعویق می افتند

پذیرش بیماران احتمالی در مکاتب تحت هیچ تاثیری قرار نمی گیرند و مثل قبل انجام می شود

اگر مایل به تماس با پرستار مکتب هستید ، با تلفن مرکزی شهرداری با شماره 043015000 تماس بگیرید که شما را به خدمات پرستار مکتب متصل می کند. اگر پرستارپاسخ نداد، پیام بگذارید تا پرستار مکتب با شما تماس بگیرد

.نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اولویت بندی ها با رییس مربوطه, ماریا لارسون به شماره 0703569893 در میان بگذارید
Översättning till engelska

From week 15 (6 April), some of the municipality's school nurses will be transferred to home care and special housing services.

This means that the remaining school nurses in the School Health Service share responsibility for all primary and secondary schools. They will prioritise vaccinations as well as necessary examinations and calls. Tasks such as health talks are postponed until the next academic year.

The school doctor's office is not affected by the change.

If you want to contact the school nurse, call the municipality's switchboard, 0430-150 00 who connects you to the school nurse on duty. If the school nurse doesn't answer, speak in a message, and the school nurse will call back.

If you have any questions regarding priorities and organization, please contact Operations Manager Maria Larsson +46 70 356 98 93.


Översättning till persiska

اطلاع رسانی و مطالبی از طرف خانه ی بهداشت مدارس

.از هفته ی پانزدهم تعدادی از پرستاران مدارس لاهولم به طور اختصاصی در بخش های دیگر مثل اقامتگاههای ویژه مشغول به کار می شوند

به این معنی که پرستاران مدرسه باقی مانده مسئولیت کلیه مدارس ابتدایی را بین خود تقسیم می کنند و به عهده می گیرند. آنها واکسیناسیون ها و همچنین معاینات و گفتگوهای مورد نیازبهداشتی را در اولویت قرار خواهند داد. کارهایی مانند تماس های معمولی بهداشتی تا سال تحصیلی بعدی به تعویق می افتند

.پذیرش بیماران احتمالی در مدارس تحت هیچ تاثیری قرار نمی گیرند و مثل قبل انجام می شود

اگر مایل به تماس با پرستار مدرسه هستید ، با تلفن مرکزی شهرداری با شماره 043015000 تماس بگیرید که شما را به خدمات پرستار مدرسه متصل می کند. اگر پرستار مدرسه پاسخ نداد، پیام بگذارید تا پرستار مدرسه با شما تماس بگیرد

.نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اولویت بندی ها با رییس مربوطه, ماریا لارسون به شماره 0703569893 در میان بگذارید


Översättning till polska:

Informacje ze Szkolnej Opieki Zdrowotnej

Poczynając od tygodnia 15 br. część pielęgniarek szkolnych w gminie Laholm zostanie oddelegowanych do pracy w dziale opieki domowej i w domach opieki dla starszych osób.

Oznacza to, że pozostałe pielęgniarki szkolne będą odpowiedzialne za wszystkie szkoły podstawowe. Będą traktować priorytetowo szczepienia, a także niezbędne badania i rozmowy z uczniami. Pozostałe czynności takie jak np. wezwania na badania okresowe uczniów są odroczone na kolejny rok szkolny.

Wizyty lekarza szkolnego będą się odbywać zgodnie z zaplanowanym terminarzem.

Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z pielęgniarką szkolną, prosimy o telefon do urzędu gminy, 0430-150 00. Rozmowa zostanie przekierowana do dyżurującej pielęgniarki szkolnej. Jeśli pielęgniarka nie będzie mogła odebrać telefonu, prosimy o nagranie wiadomości, oddzwonimy do Państwa.

Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości dotyczące priorytetów i organizacji, prosimy o kontakt z szefem działu SOZ: Maria Larsson 070-356 98 93.

Råd och stöd - personal

Publicerad 2020-04-07 (svenska)

Samtalskartor att använda i corona-tider: