Knowledge Hub

Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường

New vision for Agriculture - WEF

Rural Taobao Platform

Sustainable agribusiness and food value chain

Value chain Finance

VALUE CHAIN DEVELOPMENT

DỰ ÁN GREEN BOOK
sách được dịch bởi Green Edu

Báo cáo Triển vọng Thanh long Việt Nam_1125.pdf

Triển vọng Thanh Long Việt Nam

Gieo mầm Khởi nghiệp xanh - Cẩm nang - 1125.pdf

Gieo mầm khởi nghiệp xanh!

Pro-poor_value_chain_development_2011.pdf

Pro-poor value chain development

agricultural value chain finance.pdf

Agricultural Value Chain Finance

guides for value chain development_a comparative overview.pdf

Guides for value chain development - comparative

lsfmvaluechain2.pdf

Value Chain Analysis Report

Value Chain Development.pdf

Value Chain Development for Decent Work

Agricultural Innovation Systems.pdf

Agricultural Innovation Systems - An Investment Sourcebook

Agriculture Investment Source.pdf

Agriculture Investment Sourcebook

Growing-together - strengthening micro enterprises in value chain.pdf

Growing Together - Strengthening micro-enterprises in value chains

Future of Food_WB_2018.pdf

Future of Food Maximizing Finance for Development in Agricultural Value Chains

Policy and Agri Value Chain_OECD.pdf

How policies shape global food and agriculture value chains

Agri Investment Funds_FAO_2018.pdf

Agricultural investment funds for development