Privacy

Aansprakelijkheid

GRD en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. GRD en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

GRD is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien GRD gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat GRD of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en GRD is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy

GRD verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard en beschermd. Deze worden enkel gebruikt om reservaties of opdrachten te verwerken, of om u op periodieke basis te informeren over onze activiteiten.

Als u hier niet expliciet op reageert, dan gaat u akkoord dat wij uw gegevens beschermen zoals hierboven beschreven. Wenst u uw mailgegevens aan te passen of te schrappen dan kunt u dit doen onderaan iedere mail die wordt verstuurd.

GDPR heeft enkel betrekking tot persoonsgegevens van Europese burgers. Onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@ of contact@ vallen hier niet onder omdat ze niet leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon.

Deze privacyverklaring is van toepassing op volgende websites :

www.grd.be www.bikersloft.be www.motorloft.be www.bikerhotel.be www.bikershotel.be www.bikersmotel.be www.motohotel.be www.motorhotel.be www.bikermotel.be www.goodys.be www.partycafe.be www.ikzougraageenleukfeestjegevenmaarhetmagnietteveelkosten.be

Heb je vragen over jou privacy of zijn er onduidelijkheden? Stuur ons een mailtje via info@grd.be en we beantwoorden je bericht zo snel mogelijk.

Copyright - auteursrechten.

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld.