ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล

ผู้อำนวยการ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการเครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับ  วันที่ 13 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุมไพลิน เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 13 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุมไพลิน เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2

โครงการเปิดบ้านช่างทอง “สานพลังร่วมภาครัฐและเอกชนผลิตและพัฒนากำลังคนช่างทองสมรรถนะสูง”
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องประดับ
(ประดับอัญมณี) ระดับ 1 วันที่  25  สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างทองไท

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องประดับ
(ประดับอัญมณี) ระดับ 1 วันที่  26  สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างทองไทย

โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องประดับ
(ประดับอัญมณี) ระดับ 1หลักสูตรช่างเครื่องประดับ
(ประดับอัญมณี) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2566
ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

โครงการเปิดบ้านช่างทอง “สานพลังร่วมภาครัฐและเอกชนผลิตและพัฒนากำลังคนช่างทองสมรรถนะสูง”กิจกรรมอบรมเทคนิคการลงยาสีเย็นเครื่องประดับ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประชุมเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 1/2566วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 

ณ ห้องประชุมไพลิน เดอะ รอยัลเจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ตั้งอยู่ที่ 299/1 หมู่ 5 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-431-3611-3