คลิปวิดีโอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิปวิดีโองานวิจัย

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คลิปวิดีโอโครงการ “การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย”

คลิปวิดีโอโครงการ “การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย” วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คลิปวิดีโอโครงการการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2

คลิปวิดีโอโครงการการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คลิปวิดีโอโครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ROI,SROI) ในงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิปวิดีโอโครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ROI,SROI) ในงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 วิทยากรโดย ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอโครงการเสวนานักวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเรื่อง แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

คลิปวิดีโอโครงการเสวนานักวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเรื่อง แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วิทยากรโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง Tips from Editor : เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน SCOPUS

คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่องTips from Editor : เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน SCOPUS วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 วิทยากรโดย ดร.ตรีพล เกิดนาค บรรณาธิการวารสาร Manusya

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะการล่ามและการแปล มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะการล่ามและการแปล มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ

การเผยแพร่ : เฉพาะบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูคลิปโดยการใช้อีเมล @go.buu.ac.th) /เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหัวข้อเรื่อง การสร้างโจทย์วิจัยเพื่อ การบูรณาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหัวข้อเรื่อง การสร้างโจทย์วิจัยเพื่อการบูรณาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2364 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา