ระบบแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์และอื่น ๆ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

//: ข้อปฏิบัติแนวทางในการแจ้งปัญหา ://

  1. ขอความร่วมมือนิสิตแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานภายในภาควิชาฯ ที่เกิดการชำรุดเสียหาย

  2. ไม่ควรแก้ไขด้วยตนเองเพราะอาจเกิดปัญหาความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการตามมา

  3. นิสิตสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง QR-CODE ออนไลน์ หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ math.buu.ac.th ไปที่ลิ้งก์ แจ้งปัญหาการใช้อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์

// สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง MA 201 เบอร์โทร 0-3810-3078 //