ตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R เบื้องต้น” (Online) เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากรจากหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ ดร. บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์