ภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ภาพกิจกรรมงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 

งานประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ROI, SROI) ในงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ROI, SROI) ในงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะฯ ในการผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุน รุ่นที่ 1

วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุน รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platformที่ ๒ สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เคล็ด (ไม่)ลับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผ่านทาง Zoom Meeting โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สากลมากยิ่งขึ้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platformที่ 2 สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง Tips from Editor: เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน SCOPUS

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง Tips from Editor: เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน SCOPUS ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรีพล  เกิดนาค บรรณาธิการวารสาร Manusya เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สากลมากยิ่งขึ้นโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platform ที่ 2 การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการทำวิจัย

โครงการเสวนานักวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการเสวนานักวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเรื่อง แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน ผ่านระบบ Zoom Meeting วิทยากรโดยคุณสุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคณาจารย์ในการการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และกระตุ้นการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platformที่ 2 การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการทำวิจัย

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกคือ Dr.Brooke Hessler, Dr.David Norcross และ อาจารย์พัฒนพงศ์ แสงธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

ภาควิชานิเทศศาสตร์

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาความรู้ ภาษาต่างประเทศและการจัดการข้ามวัฒนธรรมในบริบทการทํางาน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา และคนทํางานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน

ภาควิชานิเทศศาสตร์

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาในภาค ตะวันออกรองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอีอีซี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดสําหรับมวลชน (MooC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาต่างประเทศและการจัดการข้ามวัฒนธรรม ในบริบทการทํางานของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา และคนทํางานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข

สาขาวิชาไทยศึกษา

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปเเบบจิตภาวนาแห่งอีอีซี”

ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการ เจรจาและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของกําลังคนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”