ภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพกิจกรรมงานด้านพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต (ปัจฉิมนิเทศออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต (ปัจฉิมนิเทศออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้โอวาทนิสิต และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิตินัย ปาละนิติเสนา (พี่ตุ่น) อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2546 ผศ.ดร ปริญญา นาคปฐม (พี่โก๊ะ) อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2547 คุณปัญจวัลย์ ชาวดง (พี่แพรว) อดีตนายกสโมสรปีการศึกษา 2550 คุณนาตยา หุ่นทอง (พี่กิ๊ก) ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2548 เป็นวิทยากรในการร่วมเสวนา แชร์ประสบการณ์ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา และมอบคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การปรับตัว การลงทุนและการออมเงินภายหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ

โครงการเสริมทักษะทางภาษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี หัวข้อ “การอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ BUU CET-U”

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี หัวข้อ “การอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ BUU CET-U” เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.ณัฐภัทร พัฒนา (อาจารย์บอม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ประกาศให้ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศให้ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 50 ทุน

2. ทุนคณบดีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 6 ทุน

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับสมัครนายกสโมสรนิสิต

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ที่ Link https://forms.gle/bV9sHoAGw7UxW3ej6 (สำหรับนายกสโมสรนิสิต) และ https://forms.gle/Dpb5YWHUJpcxF5Lv5 (สำหรับคณะกรรมการสโมสรนิสิต)

ผู้บริหารพบสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กนกพร ตันวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และอาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ประชุมร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย นายปัณณวิชญ์ พิชัยชน นายกสโมสรนิสิตฯ โดยในการประชุมผู้แทนนิสิตได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปรวมถึงความต้องการในประเด็นอื่น ๆ โดยคณะผู้บริหารรับทราบและให้การสนับสนุนการดำเนินการของสโมสรนิสิตฯ ต่อไป

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ New Smarter Techgies กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตงานปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ New Smarter Techgies ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดอบรมทางไกลแบบออนไลน์ (Distance training) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมทักษะทางด้าน Microsoft Excel" สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมทักษะทางด้าน Microsoft Excel" สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการ "New Smarter Techgies" ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 2 ดังนี้

กลุ่ม 1 อมรมวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00น.

กลุ่ม 2 อบรมวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00น