Cooperative Education Document

ดาวน์โหลดเอกสารสหกิจศึกษา


 • CO-01 ใบสมัครโครงการสหกิจศึกษา PDF WORD
 • CO-02-1 แบบฟอร์มขอหนังสือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา WORD
  • กรุณาพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนและให้อ.ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติ แล้วจึงนำส่งเอกสารที่ห้องทำการคณะชั้น 1 (ติดต่อพี่กุ๊ก)
  • นิสิตจะไม่สามารถขอหนังสือส่งตัวนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษาได้หากยังไม่ได้ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษาและได้ใบตอบรับการยืนยันเข้าทำงาน
  • หากหนังสือต่างๆออกแล้วจะทำการแจ้งให้มารับหนังสือผ่านไลน์กลุ่มของชั้นปี
  • ทั้งนี้หากนิสิตที่ออกสหกิจปี 4 ได้สถานประกอบการแล้ว แต่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • คู่มือสหกิจศึกษา
 • CO-03 แบบแสดงความยินยอม PDF WORD
 • CO-04 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน PDF WORD
 • CO-05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน PDF WORD
 • CO-06 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PDF WORD
 • CO-07 แบบแจ้งโครงร่างรายงาน PDF WORD
 • CO-08 บันทึกการปฏิบัติประจำสัปดาห์ PDF WORD