Cooperative Education Document

 • CO-01 ใบสมัครโครงการสหกิจศึกษา (กรุณาพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน) DOWNLOAD

 • CO-02-1 แบบฟอร์มขอหนังสือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา DOWNLOAD

  • กรุณาพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนและให้อ.ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติ แล้วจึงนำส่งเอกสารที่ห้องทำการคณะ

  • นิสิตจะไม่สามารถขอหนังสือส่งตัวนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษาได้หากยังไม่ได้ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษาและได้ใบตอบรับการยืนยันเข้าทำงาน

  • หากหนังสือต่างๆออกแล้วจะทำการแจ้งให้มารับหนังสือผ่านไลน์กลุ่มของชั้นปี

  • นิสิตต้องเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจให้จำนวนชั่วโมงที่กำหนด พร้อมผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้รับการอบรม

 • CO-03 แบบแสดงความยินยอWord PDF

 • CO-04 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน Word PDF

 • CO-05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน Word PDF

 • CO-06 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Word PDF

 • CO-07 แบบแจ้งโครงร่างรายงาน Word PDF

 • CO-08 บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ Word PDF

 • ตัวอย่างรายละเอียดและลำดับเนื้อหาที่ควรมีในเล่มวิจัย Download

 • สถานประกอบการกับสถานศึกษา Download

 • คู่มือสหกิจศึกษา Download