หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อปริญญา

       ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ )

       ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Mathematics)

       อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (คณิตศาสตร์ )

       อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Mathematics)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งสร้างบุคลากรและนักวิชาการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชน 

สนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป็นการรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต)

-  วิชาเอกบังคับ จำนวน 34 หน่วยกิต

-  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

วิชาเอกบังคับ

30220164 วิยุตคณิต

30221164 แคลคูลัส 3

30223164 พีชคณิตเชิงเส้น

30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์

30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 

30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

30234164 พีชคณิตนามธรรม 

30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

30249364 สัมมนา 

31221064 วิธีเชิงสถิติ 

วิชาเฉพาะด้าน

30242164 แคลคูลัสขั้นสูง

30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

30249564 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

วิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์

30224264 ทฤษฎีเซต

30234264 ทฤษฎีจำนวน 

30238164 การวิเคราะห์เวกเตอร์

30243164 สำรวจเรขาคณิต

30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น

30249164 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

30138164 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์

30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น

30248164 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ 

30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

30249264 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์การเงิน
การประกันภัย และสถิติ

25710264 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

25721564 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

25721664 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

31227164 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 

31232064 การวิเคราะห์การถดถอย

31232164 แผนแบบการทดลอง

31233164 สถิติคณิตศาสตร์

31234064 การวิจัยดำเนินงาน 1

31234164 การวิจัยดำเนินงาน 2

30236164 คณิตศาสตร์การเงิน

30236364 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น 

31238164 การควบคุมคุณภาพ

31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร

31244264 กำหนดการเชิงเส้น

31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

66312164 หลักการเงินธุรกิจ 

66313164 ตลาดการเงินและตราสารการเงิน 

66337164 นวัฒกรรมการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และการบริการ

66411164 การบัญชีการเงิน 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพครู

40010162 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 

40010262 จิตวิทยาสำหรับครู  

40020162 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    

40030162 การวัด การประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

40030262 การสอนคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาเลือกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  

88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

88624164 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

88634064 การพัฒนาซอฟแวร์ 

88634264 การทดสอบซอฟแวร์ 

88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล 

88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม

88734064 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เล่มหลักสูตร (ฉบับเต็ม)  >>  Download 

แผนการเรียน >>  Download 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

โทร. 0-38103-078

Email: math_sci@buu.ac.th

Facebook