ปรัชญา

พัฒนางานวิจัย ใส่ใจให้บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือแนวทางอนุรักษ์ พิทักษ์ทะเลไทย

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล"

พันธกิจ

1. ดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2. การบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน

3. พัฒนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้เข้มเเข็งด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้

ค่านิยมองค์กร

BIMS : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ กำเนิดนวัตกรรม คุณธรรมนำความคิด มีจิตมุ่งบริการ

B = Best มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

I = Innovation กำเนิดนวัตกรรม

M = Morality คุณธรรมนำความคิด

S = Service Mind มีจิตมุ่งบริการ