ทำเนียบผู้อำนวยการ

ดร. รวิวรรณ วัฒนดิลก

ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๖

ดร. พิชัย สนแจ้ง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘

รศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐

ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘

รศ.ดร.ทวี หอมชง

ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙

ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔