ปรัชญา

พัฒนางานวิจัย ใส่ใจให้บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือแนวทางอนุรักษ์ พิทักษ์ทะเลไทย


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พันธกิจ

1. ดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำมา

ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์

2. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ ชุมชนและสังคม

ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย

3. เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

BIMS : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ กำเนิดนวัตกรรม คุณธรรมนำความคิด มีจิตมุ่งบริการ

B = Best มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

I = Innovation กำเนิดนวัตกรรม

M = Morality คุณธรรมนำความคิด

S = Service Mind มีจิตมุ่งบริการ