บุคลากร

ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

สำนักงานเลขานุการ