มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงด้านการให้บริการ และส่วนจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดแสดงสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มระดับสากล ทำให้สถาบันได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำข้อกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ขึ้นในปี 2557 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาเกณฑ์ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด จึงเสนอตัวเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จึงทำให้ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี 2557 ประเภทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attraction Standard ระดับ EXCELLENT LEVEL

ในปี 2559 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เสนอตัวเข้ารับการตรวจประเมิน มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ตามเกณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ : (Recreational Attraction) ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จึงทำให้ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี 2559 ประเภทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction Standard)

ในปี 25ุ62 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เสนอตัวเข้ารับการตรวจประเมิน มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ฝ่านตามเกณฑ์จึงได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562