บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2564

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ซอฟท์แวร์ โปรแกรม CCClient - ระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) /

CCClient Software - Electronic Conference Room System for E-AGM

คู่มือการใช้งานระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) /

User Manual of Electronic Conference Room System of Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)