งานโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องเรียน และห้องประชุม

ตรวจเช็คตารางการจองห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย 1108

ชั้น 1 อาคารเสวรัจ (ขนาด 160 ที่นั่ง)

ห้องบรรยาย 2105

ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 60 ปี (ขนาด 160 ที่นั่ง)

ห้องบรรยาย 3102

ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ (ขนาด 200 ที่นั่ง)

ห้องบรรยาย 3210

ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ (ขนาด 60 ที่นั่ง)

ตรวจเช็คตารางการจองห้องประชุม

ห้องประชุม 2

ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ (ขนาด 60 ที่นั่ง)

ห้องเอกภพวิทยา

ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ (ขนาด 300 ที่นั่ง)

ห้องประชุมผู้บริหาร

ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ (ขนาด 10 ที่นั่ง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้อาคารนอกเวลาราชการ ที่นี่

ตรวจเช็ตตารางรายวิชาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ