GISTDA คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว
(Green Office)
ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)

แอพพลิเคชั่นเชิงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้ทรัพยากรและพลังงานขององค์กร
ต่อการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว

นโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดการสำนักงานสีเขียว

(GISTDA GOES GREEN)

มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานทุกระดับมีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและองค์กร

ตลอดจนให้มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้

นโยบายสำนักงานสีเขียว

องค์ประกอบสำนักงานสีเขียว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

นโยบาย/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ GISTDA

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก

มาตรการประหยัดพลังงาน

How to ทิ้ง

GISTDA ศรีราชา ชลบุรี
เข้ารับการตรวจประเมิน Green Office

จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก
ให้แก่บุคลากร

โครงการสานสัมพันธ์

"GISTDA ร่วมใจปลูกต้นไม้"

GISTDA จัดการอบรมหลักสูตร
PDPA ให้แก่บุคคลากร

การบรรยายถ่ายทอดความรู้
กับรายการ GISTDA STATION

SPACE & GI
กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“GISTDA STATION”
“ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม”

ใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก

GISTDA ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วม “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme)” ที่สามารถดำเนินการ
การกักเก็บคาร์บอนบนพื้นที่สีเขียว อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Coaching การดำเนินงาน

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว

ขอรับบริจาค "ถุงผ้า"

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

GISTDA จัดฝึกอบรม
“การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ครั้งที่ 2

ปฏิทินกิจกรรม สำนักงานสีเขียว

กำหนดการเข้าตรวจประเมินพื้นที่ ของ สทอภ. 2 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

2. พื้นที่ ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.