โรงเรียนหินกองวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ดร.เอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินกองวิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์