Kleuterschool

Samen beter sporten en beter samen sporten

Springen, dansen, lopen, huppelen dat het een lieve lust is. Moeilijke hindernissen overwinnen en elkaar helpen om steeds sneller, sterker en leniger te worden.

Bewegingsopvoeding is erop gericht om de leerlingen motorisch en sociaal sterker te maken. Via een allegaartje van activiteiten proberen we onze kinderen op een leuke manier (met elkaar) te laten spelen.

Werken in groepjes met elkaar of wedstrijdjes winnen tegen elkaar, voor ons is het eender. We leren om respectvol om te gaan met elkaar en goed te reageren op winst en verlies!

Leren bewegen en bewegen door te leren

Kleuters leren de wereld in grote mate kennen via hun eigen lichaam en het bewegen met hun lichaam. Door gevarieërde bewegingsactiviteiten te creëren bieden we de kleuter de kans om zijn eigen lichaam en de omliggende wereld te ontdekken.

Door allerlei aspecten van beweging: Ritmiek, klimmen en klauteren, klein - motoriche vaardigheden, expressie, loopspelletjes, tikspilletjes trachten we de kleuter een zo groot mogelijk pallet van motorische prikkels aan te bieden om de kleuter warm te maken voor sport.

Onze school heeft als doel van elke kleuter een kleuter te maken die graag beweegt!

Kleuters leren meer dan alleen bewegen

Kleuters leren taal, rekenen en sociale vaardigheden door te bewegen. Kleuters bewegen immers omdat ze het graag doen. Tijdens dit spelen leren ze allerlei vaardigheden door observatie (van elkaar, de leerkracht..) en vooral veel zelf uit te proberen.

  • Taal: bij alle bewegingsopdrachten komt de kleuter in aanraking met taal: verwoorden spelregels en spelproblemen, uitdrukken van bewegingen...

  • Via expressie leert de kleuter lichaamstaal kennen: hij geeft uiting aan zijn gevoelens, zijn gedachten..

  • Rekenen:Kleuters komen in aanraking met getallen bij het maken van een kwartet of bij estafettespelen


Lagere school

Van leren samen bewegen naar samen leren sporten

Onze kijk op bewegingsonderwijs kent uiteraard een doorlopende lijn van kleuterschool naar lagere school. Doch zijn er enkele fundamentele verschillen. Het grootste verschil is het aanbod tijdens de lessen. De lessen bewegingsopvoeding in de lagere school zijn immers meer sportgericht. We proberen onze kijk op bewegingsonderwijs in de lagere school hier even te kaderen.

Bewegingsopvoeding is motorische vorming gericht op:

  • Motorische competentie. Hieronder verstaan we het uitbreiden van de bewegingsmogelijkheden van de leerling: ontwikkelen, uitbreiden en uitdiepen van motorische basisvaardigheden en ook het leren van specifieke vaardigheden die deel uitmaken van de bewegingscultuur.

  • Een gezonde en veilige levensstijl. We streven naar de opbouw en het onderhoud van een fysieke basisconditie. Het aspect “veilig” impliceert ook het werken aan attitudes om te bewegen binnen veilige grenzen om zo risico’s voor de gezondheid te vermijden. We zullen de kinderen dus niet overladen met ‘bewegingstrends’ uit de shoppingcultuur die te sterk gericht zijn op consumptie en oppervlakkig succes. Het is er ons vooral om te doen de leerlingen te motiveren om ook na de schooltijd te bewegen.

  • Een positief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld houdt in dat men vanuit bewegingssituaties zichzelf, met sterke en minder sterke kanten, leert kennen en waarderen. Het ervaren van vreugde, fierheid en voldoening bij het eigen lukken en vorderen, doet het zelfvertrouwen toenemen. Dit zelfvertrouwen maakt dat leerlingen zich beter thuis voelen in bewegingsactiviteiten, er ook graag aan deelnemen, zich inzetten en meer durven.

  • Tijdens het samen bewegen bij partner- en groepsactiviteiten leren kinderen ook de anderen beter kennen. Ze worden gestimuleerd om samen te werken, rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen en elkaar te waarderen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat: Sociaal functioneren. - leerlingen respect opbrengen voor de anderen - verantwoordelijkheidszin ontwikkelen voor zichzelf maar ook voor de anderen - kunnen omgaan met winst en verlies - afspraken naleven - leiding nemen en leiding aanvaarden


Meester Koen

Wie ben ik?

Als leerkracht lichamelijke opvoeding staat het buiten kijf dat ik een absolute sportfanaat ben. Ook mijn liefde voor lesgeven en kinderen zorgen ervoor dat ik met veel plezier kan zeggen dat ik een absolute gelukzak ben die zijn droomjob gevonden heeft!

Als ik niet op school aan het werk ben kan je me vooral terugvinden in het bos voor een trailrun of een heerlijke mountainbike rit. Ook een partijtje volleybal of voetbal met vrienden is 'één van mijn favoriete hobby's.