เด็กหญิงปวิตรา ทองอินทร์

นางสาวชุติมา พวงเลิศบุญคง

นางสาวอักษราภัค ผิวหอม

นางสาวระพีพร ถนอมวงษ์

นายสุรพัศ ฉายวงค์

นายลิปิกร คุรุเสถียรกุล

นายสิริชัย ช้างเกตุ