ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ปีการศึกษา 2565

แนะนำแผนการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

WTS PLATFORM

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา


ตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา
สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นำเสนอผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นำเสนอแผนการเรียนนิเทศศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 13 แผนการเรียน


การนิเทศการจัดการเรียนการสอน