ช่องทางการบริการกลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป

ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป

จัดสถานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียตินักเรียนที่ประพฤติดี ปีการศึกษา 2565

จัดสถานที่เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน

จัดนิทรรศการ "BKK 2 Sustainable Education Forurm 2023" 

จัดหอประชุมเตรียมการประชุมครูประจำเดือน

ทาสีถนน ปรับปรุงสถานที่

เปลี่ยนป้ายโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ

ตรวจสุขภาพนักเรียน

การคัดกรองตอนเช้า

การฉีดพนยาฆ่าเชื้อ

การฉีดวัคซีนโควิด  - 19 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา