ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในกรณีขอคืนเงิน

ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในกรณีขอคืนเงิน

  • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่สามารถขอคืนได้
  • หากคุณไม่สามารถเริ่มเรียนได้เนื่องจากการวีซ่าของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ คุณสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน
  • หากชั้นเรียนถูกยกเลิกเนื่องจากนักเรียนสมัครเข้ามาไม่เพียงพอ จะสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวนหรือสามารถขอเลื่อนค่าเล่าเรียนไปเป็นค่าชำระของภาคศึกษาต่อไป ในกรณีนี้จะสามารถเลื่อนได้เพียงหนึ่งภาคเรียนเท่านั้น
  • ในกรณีที่นักเรียนขอยกเลิกก่อนเปิดภาคเรียน คุณจะได้รับเงินคืน 90% ของค่าเล่าเรียน
  • ในกรณีที่นักเรียนขอถอนตัวภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน คุณจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน
  • ในกรณีที่เรียนไปแล้วมากกว่า 2 สัปดาห์ จะไม่สามารถขอคือเงินได้
  • หากคุณได้สมัครวีซ่าประเภท FR โดยใช้จดหมายรับรองของ Wenzao คุณจะถูกยกเลิกวีซ่าโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ทำการยกเลิกการเรียน
  • การขอคือเงินอาจจะใช้เวลานานถึง 4-6 สัปดาห์ในการดำเนินการ

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอคืนเงิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มและยื่นที่สำนักงาน CLC พร้อมแหนบรายการตามด้านล่างด้วยตนเองเพื่อทำการขอคืนเงิน:

รายการที่ต้องยื่นพร้อมแบบฟอร์ม

1. ใบเสร็จค่าเล่าเรียนตัวจริง

2. จดหมายตอบรับการเข้าเรียนฉบับจริง

3. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร