Handleplan for Inklusion på Holmegårdsskolen

Inklusion på skoleområdet

I forbindelse med Hvidovre Kommunes ønske om at gøre status på og understøtte implementering af folkeskolereformen, har en arbejdsgruppe bestående af to skoleledere, en SFO-leder, to lærere, to pædagoger og to konsulenter fra Center for Skole og Uddannelse udarbejdet en beskrivelse af, hvad inklusion er her i Hvidovre samt udarbejdet en skabelon til inklusionshandleplan til skolerne. I denne sammenhæng dækker skole både over skole, SFO, specialgrupper, modtageklasser og klubtilbud.

Målet er, at skolen, SFO’en, den enkelte medarbejder samt børn og unge på skolen vil opleve, at inklusionshandleplanen gavner og styrker alle i deres daglige arbejde med udviklingen af inklusion.

Inklusion betyder at medregne. Alle børn og unge skal kunne deltage i sociale, faglige og forpligtende læringsfællesskaber. Alle børn skal kunne bidrage til disse fællesskaber og føle sig som en del af dem.

Skolen og SFO’en skal gennem udarbejdelse af en inklusionshandleplan sikre, at dette gælder for alle børn. Inklusionshandleplanen er udarbejdet som en skabelon, som skolerne og SFO’en selv skal udfylde lokalt. Inspirationen til inklusionshandleplanen er hentet i UVM’s rapport: ”Afrapportering af inklusionseftersynet – et overblik over den samlede afrapportering”, maj 2016.

Rapporten indeholder anbefalinger inden for otte forskellige områder. Vi har taget afsæt i alle de otte områder:

  • Et bedre sprog og begrebsbrug
  • Større fokus på progression
  • Fokus på sociale og personlige kompetencer
  • Synlig prioritering af indsats/ressourcer
  • Fokus på en tidlig forebyggende indsats
  • Bedre adgang til viden og hjælp
  • Styrket praksisnær kompetenceudvikling
  • Styrket forældreinddragelse og ansvar.

Vi håber på den måde at komme rundt om alle de elementer, der indgår i inklusion, så skolen og SFO’en kan styrke elevens faglige, sociale og personlige udvikling.

Udarbejdelsen af inklusionshandleplanen skal medvirke til, at arbejdet med inklusion på skolerne og i SFO’en foregår i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, repræsentanter fra PPR samt i dialog med skolebestyrelsen.

Når skolen og SFO’en er færdige med at udfylde skabelonen, sendes den til Center for Skole og Uddannelse for derefter at blive lagt op på skolens hjemmeside, eventuelt i en udgave, hvor de dele, som ikke er relevante for forældre og børn, er fjernet.