ดาวน์โหลด

สิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 วิทยาศาสตร์วิจัย

SCIENCE RESEARCH CONFERENCE

แบบฟอร์ม SRC-1 สำหรับการตอบรับการสนับสนุน


1. Gold Sponsor (สนับสนุน 50,000 บาทขึ้นไป)

  • มีโลโก้ บริษัท/สถาบัน บนเว็บไซต์ http://src11.science.swu.ac.th/
  • มีโลโก้ บริษัท/สถาบัน ลงใน Book of Abstract
  • มีโฆษณาของผู้สนับสนุนจำนวน 1 หน้าเต็ม(ขาวดำ) ใน Book of Abstract
  • Booth จัดแสดง 1 Booth และ ติดโลโก้ในห้องประชุมย่อย
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี 2 ท่าน หนังสือขอบคุณ และใบเสร็จรับเงิน


2. Silver Sponsor (สนับสนุน 25,000 บาทขึ้นไป)

  • Booth จัดแสดง 1 Booth หรือ ติดโลโก้ในห้องประชุมย่อย
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี 2 ท่าน หนังสือขอบคุณ และใบเสร็จรับเงิน


3. Bronze Sponsor (สนับสนุน 10,000 บาทขึ้นไป)

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี 1 ท่าน หนังสือขอบคุณ และใบเสร็จรับเงิน


4. สนับสนุนต่ำกว่า 10,000 บาท

  • หนังสือขอบคุณ และใบเสร็จรับเงิน


หมายเหตุ รายนามผู้บริจาคทุกท่านจะขึ้นจอ Digital Signage ที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงความขอบคุณในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562