รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

1) Oral Presentation

นำเสนอผลงาน 15-20 นาที (นำเสนอ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที)

2) Poster Presentation

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง

รายละเอียดของโปสเตอร์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
  3. บทคัดย่อ
  4. หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย
  5. วิธีวิจัย
  6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  7. บทสรุป
  8. เอกสารอ้างอิง/กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

การนำเสนอผลงานออกเป็น 8 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. Biological Science / Health Science / Microbiology

2. Chemistry / Environment

3. Materials Science / Nanotechnology / Energy / Earth Science

4. Physics / Applied Physics / Astrophysics / High Energy Physics

5. Mathematics / Statistics / Mathematics Education

6. Computer Science / Information Technology / Data Science

7. Science Education

8. Food Science / Food Technology