ขั้นตอนการส่งผลงาน

1. นักวิจัยส่งบทความวิจัยในรูปของบทคัดย่อ (รับเฉพาะภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ Easychair (คลิกที่นี่)

ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562

2. หลังจากทราบผลการพิจารณาบทความวิจัยในรูปของบทคัดย่อแล้ว (ผลการพิจารณาจะแจ้งภายใน 31 มีนาคม 2562)

ให้นักวิจัยส่งไฟล์บทคัดย่อ (ในรูปแบบ .doc หรือ .docx) ที่ผ่านการแก้ไขแล้วมาทาง email: src11swu@g.swu.ac.th

ภายในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป


** สำหรับ session การส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยใน Easychair ของนักเรียนโครงการ วมว. ให้ระบุ keywords “วมว.” ลงในช่อง keywords ด้วย

นักวิจัยที่ ผ่านการพิจารณา สามารถเลือกส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้เพียง 1 ช่องทางดังต่อไปนี้

a. Proceeding

1) นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ Easychair (คลิกที่นี่)

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางคณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

- แนวทางการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)

2) นักวิจัยส่งบทความวิจัยที่ผ่านการแก้ไขแล้ว (ในรูปของ .doc หรือ .docx) มาที่ email: src11swu@g.swu.ac.th

เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้จัดทำรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ต่อไป (รอบที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และรอบที่สองภายในเดือนธันวาคม 2562)

b. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (รับได้ 15 ฉบับ) (ฉบับ เดือน ธันวาคม 2562)

โดยผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการของวารสาร | Website

c. วารสาร NU. International Journal of Science (รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)

โดยผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการของวารสาร | Website

d. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับปกติ (บทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)

โดยผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการของวารสาร | Website

e. วารสาร Research & Knowledge มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการของวารสาร | Website

ทั้งนี้ กรณีที่บทความวิจัยของท่าน ไม่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว

จะสามารถตีพิมพ์ผ่าน Proceeding ของงานวิทยาศาสตร์วิจัยได้โดยขอให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยมาตามกระบวนการของ Proceeding (ตามข้อ a) อีกครั้งหนึ่ง

แผนผังขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ