ข้อมูลนักวิจัย


ข้อมูลนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการ

ป่ากับชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ.-มศว)

ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า. ป่ากับชุมชน

ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.2559.