Mental Health and Social Adaptability

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม (SWU 357 Mental Health and Social Adaptability)

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- เสริมสร้างสุขภาพจิต

- กระบวนการปรับตัว

- ปัญหาและสาเหตุสุขภาพจิตเสื่อม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- วิธีการปรับตัวในสังคม

- สุขภาพจิตที่ดี

- พัฒนาทักษะการสื่อสารกับตนเองและบุคคลรอบข้าง

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 357

อ.ณัชวดี จันทร์ฟอง