Social Psychology for Living

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต (SWU 356 Social Psychology for Living)

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

- เสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารจัดการกลุ่ม

- การบริหารความขัดแย้ง

- ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในสังคม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- วิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มจากปรากฎการณ์ทางสังคม

- วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม

- พัฒนาทักษะการสื่อสาร

- ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

บรรยากาศการเรียนการสอน

กิจกรรมในรายวิชา

กิจกรรม Gallery Walk ในการนำเสนอผลงานการศึกษาเจตคติในสังคม

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 356

อ.สุเมษย์ หนกหลัง

อ.ณัชวดี จันทร์ฟอง

อ.เมทินี ทนงกิจ