Creativity and Innovation

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม (SWU 354 Creativity and Innovation)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- DISC TEST เข้าใจการทำงานของตนเอง

- ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

- สร้างผลงานนวัตกรรม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

- เข้าใจกระบวนการและสร้างนวัตกรรมได้

- พัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีม เข้าใจตนเอง

กิจกรรมในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 354

อ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

ผศ.นฤภัทร

ตั้งมั่นคงวรกูล

อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง

อ.รัตติยา พาณิชย์กุล

มีบุศย์