Man, Reasoning

and Ethics

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (SWU353 Man, Reasoning and Ethics)

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย

เอกสารประกอบการเรียน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

- เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม

- พัฒนาตนเองให้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- มีกระบวนการคิดที่มีเหตุผล

- เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง

- มีคุณธรรม จริยธรรม

- ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

บรรยากาศการเรียนการสอน

ผลงานของนิสิต

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 353 (อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้)

ผศ.กมลวรรณ

คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว

อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์

อ.พิชชาดา

ประสิทธิโชค