Personality Development

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ (SWU 351 Personality Development)

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- บุคลิกภาพภายในและภายนอก

- มารยาททางสังคมสากล

- การคิดเชิงบวก

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- เข้าใจตนเองและผู้อื่น

- พัฒนาทักษะการเข้าสังคม

- ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมในรายวิชา

กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ ก่อนการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาเจตคติ

กิจกรรมหน้าต่างของ Johari

กิจกรรมวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล

กิจกรรมโครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ หลังการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 351

อ.จิตรา ดุษฎีเมธา

อ.ณัชวดี จันทร์ฟอง

อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

อ.สิริรัตน์ จรรยารัตน์

น.ส.สุดฤทัย

จันทร์แช่มช้อย