Human in Multicultural Society

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม (SWU 264 Human in Multicultural Society)

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาพัฒนาการของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม

- ศึกษาปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม

- ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและผลกระทบต่อสังคมไทย

- ศึกษา วิเคราะห์ และปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- มีจิตจริยธรรม

- มีวิจารณญาณในการรับสาร

- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข

- ทักษะการคิดวิเคราะห์

- ทักษะชีวิต การปรับตัว ความยืดหยุ่น

- ทักษะการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 264

อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์